نظر شوراي نگهبان درباره عضويت نمايندگان در شوراهاي عالي، شوراها و مجامع

سایر حوزه ها

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد طرح عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأتها اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأتها كه با اصلاحاتي در  جلسه مورخ سوم آذرماه 1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 1392/09/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

- در ماده 7، علي رغم اصلاح به عمل آمده اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است؛ به علاوه با توجه به اينكه اين ماده به معناي دائمي نمودن ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است، اين ماده از اين حيث خلاف مصوبه مجمع تشخيص مصحلت نظام بوده و با عنايت به نظريه تفسيري شوراي نگهبان، مغاير اصل 112 قانون اساسي شناخته شد.