جلسه کمیسیون اصل نود با مسؤولان مركز اسناد انقلاب اسلامی

مجلس

روز سه شنبه جلسه عمومی كمیسیون برای رسیدگی به گزارش چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و طرح برنامه و بودجه برگزار می شود.

اعضای كمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی روز یكشنبه جلسه ای مشترک با مسؤولان مركز اسناد انقلاب اسلامی جلسه ای مشترک برگزارخواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا روز یكشنبه اعضای كمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی ضمن بازدید از با جلسه ای مشترک با مسؤولین آن مركز برگزارخواهند کرد.

همچنین روز سه شنبه نیز جلسه عمومی كمیسیون برای رسیدگی به گزارش چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و طرح برنامه و بودجه برگزار می شود.

کد N7445