نتایج یک نظرسنجی؛

ضعف آمریکا در 40 سال گذشته بی سابقه است

آمریکا اروپا

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت مردم آمریکا معتقدند کشورشان در 40 سال گذشته تا این حد در صحنه بین المللی ضعیف نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی ، نتایج نظرسنجی مرکز پیو نشان میدهد 53 درصد مردم آمریکا معتقد هستند که قدرت آمریکا در عرصه جهانی نسبت به یک دهه قبل کاهش یافته است که این آمار از سال 1974 تا به حال بی سابقه بوده است.

بنا بر این گزارش در 40 سال گذشته برای اولین بار است که بیش از نیمی از مردم آمریکا به این نتیجه رسیده اند که قدرت کشورشان تا این حد کاهش یافته است و نسبت به آن بد بین شده اند.

همچنین نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 70 درصد مردم آمریکا معتقدند که احترام به آمریکا در جهان نسبت به گذشته کاهش یافته است.

همچنین درباره مداخله آمریا در امور کشورهای جهان و بین المللی 52 درصد مردم آمریکا خواستار توقف مداخلات خارجی کشورشان هستند و معتقدند آمریکا به جای دخالت در امور دیگران باید به مشکلات و مسائل خود بپردازد.

نتایج این نظر سنجی همچنین بیانگر این نکته است که 56 درصد مردم آمریکا از عملکرد دولت اوباما در کنترل مسائل جهانی ناراضی هستند.

51 درصد از مردم آمریکا هم معتقد هستند اوباما در برخورد با مسائل جهانی قاطعیت لازم را ندارد.

شایان ذکر است این نظرسنجی قبل از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 صرت گرفته است.