سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد:

بازرسان آژانس 17 آذر از کارخانه آب سنگین اراک بازدید می کنند