داستان غارت اموال بیمه شدگان/4/

جزییات پاداش‌های غیرقانونی در سازمان تامین اجتماعی

سیاسی

این گزارش در ادامه به مقایسه هزینه‌های صورت گرفته از ابتدای سال 86 تا پایان شهریور ماه سال جاری در خصوص کمکهای بلاعوض و وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان و کانون های بازنشستگی و نظایر آن از محل بودجه اعتبارات پرداخته است که محل «تامل و پیگیری» جدی دارد.

 هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی جزییات پاداش‌ها در سازمان تامین اجتماعی را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،در بخش موضوعات خاص در بررسی‌های اسناد و مدارک سازمان از این گزارش آمده است که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در 21 مرداد ماه سال جاری با پیشنهاد هیات مدیره برای پرداخت پاداشی بیش از 60 میلیارد ریال به اعضاء هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان از سال 86 تا 92 موافقت کرده است.

بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص، فرایند استخدام 500 نفر با مصوبه هیات امنای سازمان در ایام پایانی دولت دهم و تحت نظارت « وزیر وقت تعاون كار و امور اجتماعی» آغاز شده است. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است بکارگیری 94 نفر در استان گیلان(زادگاه وزیر وقت)، 76 نفر در استان یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان)و 26نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه 104 نیرو از سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس، 3 نفر از سوی آقای شیخ الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.

این گزارش در ادامه به مقایسه هزینه‌های صورت گرفته از ابتدای سال 86 تا پایان شهریور ماه سال جاری در خصوص کمکهای بلاعوض و وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان و کانون های بازنشستگی و نظایر آن از محل بودجه اعتبارات پرداخته است که محل «تامل و پیگیری» جدی دارد.

موضوعات خاص در بررسی‌های اسناد و مدارک سازمان به صورت کامل در ادامه می‌آید:

1- هیأت امناء سازمان در جلسه چهل و پنج مورخه 21/5/1392 خود حسب پیشنهاد هیأت مدیره با پرداخت پاداش به اعضاء هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان (علیرغم ردّ حسابهای سازمان از سوی هیأت نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب می نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت پاداش بیش از شصت میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده اند جای بسی تأمل جدی دارد. هرچند حسب اسناد به رؤیت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است.

2- تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیات امنا(مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه «اعلام نیاز» سازمان عنوان گردید در ایام پایانی دولت دهم فرآیند استخدام را تحت نظارت «وزیر وقت تعاون كار و امور اجتماعی»آغاز نمودند.آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است بکارگیری 94 نفر در استان گیلان(زادگاه وزیر وقت) 76 نفر در استان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان)و 26نفردر استان مازندران است.ضمن اینکه 104نیرواز سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفر از سوی آقای شیخ الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد،تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می داند.

3- عطف به مصوبه هیات مدیره سازمان نیز بابت 5درصد استخدام خارج از آزمون تعداد 285نفرنیروی جدیداز مرداد 1391 تاکنون جذب و یا درشرف استخدام یا انجام مراحل آن می‌باشند.(18 نفردر مراحل مربوطه انصراف داده اند)از مجموع تعداد مذکور 166 نفر در استان یزدو به ویژه در درمانگاه شهرستان تفت مشغول به کار شده اند.ضمن اینکه معرف 12 نفر نیزنمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اند.

4- هیأت مدیره سازمان و مدیرعامل حسب «دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات مواد بودجه (در اختیار)» مجاز بوده که کمکهای بلاعوض و وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان و کانون های بازنشستگی و نظایر آن پرداخت نمایند.

مقایسه هزینه‌های صورت گرفته در چارچوب فوق دربازه زمانی سالهای 86تا پایان شهریور92حاکی از آن است که:

در سال 86 حدود35.7 میلیاردریال بابت 1737فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن(30.1 میلیاردریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه ای ودرمان سازمان وموسسات تابعه وبیمه شدگان بوده است.در لیست پرداختها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه،600میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس،190 میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضاء هیات مدیره سازمان و 600میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است.

در سال 87 طی 1737 ردیف هزینه مجموعا 47.3میلیارد ریال پرداخت شده که عمده پرداختها (حدود41.7 میلیارد ریال)مربوط به کارکنان بخش بیمه‌ای و درمان سازمان و مؤسسات تابعه و کمک به بیمه شدگان بوده است در سایر پرداختها 800 میلیون ریال بابت بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس و حدود 1.5 میلیارد ریال بابت هزینه‌های اردوهای فرهنگی رفاهی کانونهای کارگری اختصاص یافته و پرداخت شده است. همچنین در سال 87 تعداد 77 سکه به اعضاء شورای عالی وقت سازمان و 71 سکه به فعالین و اعضای کانونهای کارگری اعطاء شده است.

در سال 88 حدود 9800 میلیون ریال بابت 532 فقره کمک پرداخت شده است که عمده آن مربوط به کمک به بیمه شدگان بوده است.در این سال 172میلیون ریال به خبرنگاران و روحانیون و هم چنین 1400میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس سند خورده است.

در سال 89بابت 512ردیف کمک مبلغ حدود 29میلیاردو 730میلیون ریال هزینه شده که عمده آن بابت هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان بوده است در همین سال 108 میلیون ریال بابت ساخت تیزر هدفمندی یارانه‌ها و حدود 220 میلیون ریال به بیمه‌شدگان معرفی‌شده از سوی نمایندگان مجلس پرداخت شده است.

در سال 90بابت 689ردیف کمک مبلغ بیش از 26 میلیاردریال هزینه شده که 1.9میلیارد ریال آن کمک به کلیه پرسنل بیمارستان میلاد، 363میلیون ریال بابت هزینه ساخت کلیپ سفرهای استانی و هفته تأمین اجتماعی،بیش از 3میلیارد ریال بابت مازاد اضافه کاری پرسنل ستاد مرکز و حدود 850 میلیون ریال به معرفی شدگان از سوی نمایندگان مجلس پرداخت شده است.

در سال 91 حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امورمالی سازمان بابت 1878 ردیف هزینه مجموعا بیش از61میلیارد ریال پرداخت شده که حدود21.8 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتا به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.

درشش ماهه اول سال 92 نیز درقالب 899 ردیف هزینه مجموعا 27.6 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 10.5 میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتا به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا كرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداختهای سال 91 ونیمه اول 92 مبالغی به شرح ذیل اعطاء شده است که محل تامل وپیگیری است. این در حالیست که دستورالعمل یاد شده نسبت به مشمولین کمک یا وام صراحت کامل دارد.

کد N6754