وزیرخارجه عمان: آنطورها هم که می​گویند در مذاکره ایران و آمریکا نقشی نداشته​ایم

انتخاب نوشت:

یوسف بن علوی وزیرخارجه عمان گفت که گزارش ها در مورد نقش عمان در مذاکرات هسته ای بین تهران و 1+5 اغراق شده است. دو طرف برای دستیابی به راه حلی سیاسی منافع مشترک داشتند.

علوی اضافه کرد: ما از این توافق خوشحالیم، چراکه آلترناتیو در این پروژه جنگ است. طرفین به توافی دست پیدا کردند که رضایت هر دو طرف را موجب شده است. اجرای این توافق نیازمند زمان است چرا که به صورت تدریجی است و آزمایش واقعی آن در حال اجراست.
/29220

 

کد N6502