جلسه معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری با امین زاده

دولت

معاون حقوقی رئیس جمهور، به تشریح اهمیت وظایف معاونت حقوقی در توسعه نظام حقوقی کشور پرداخت که از نتایج آن کاهش دعاوی در محاکم دادگستری است.

روز گذشته معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد و مدیران مالی، اداری و پشتیبانی نهاد طی جلسهای با حضور خانم دکتر امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور به بررسی مسائل و مشکلات اداری و مالی و پشتیبانی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور پرداختند.

به گزارش ایلنا، در این نشست معاون حقوقی رئیس جمهور، ابتدا به تشریح اهمیت وظایف معاونت حقوقی در توسعه نظام حقوقی کشور پرداخت که از نتایج آن کاهش دعاوی در محاکم دادگستری است. سپس هریک از معاونین معاونت حقوقی، توضیحاتی راجع به حوزههای تحت نظر خود ارائه نمودند.

در ادامه جلسه، معظم زاده معاون پشتیبانی و تحول اداری بیاناتی راجع به وظایف اصلی و ساختار نهاد ایراد کرد و بر آمادگی ادارات کل زیر نظر معاونت پشتیبانی و تحول اداری، بر رفع نیازهای حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور در چارچوب اعتبارات و امکانات موجود تأکید نمود.

کد N5229