همراه با تصاویر؛

تظاهرات ضد دولتی بی سابقه در تایلند/ تاکید بر محاصره ساختمان های دولتی