تفاوت نظر ظریف با کری درباره غنی سازی ایران در چه موضوعی است

در این ویدئو محمد جواد ظریف درباره اظهارات کری بعد از توافقات ژنو که اعلام کرده بود حق غنی سازی ایران در متن توافق نیامده توضیح داد.

تفاوت نظر ظریف با کری درباره غنی سازی ایران در چه موضوعی استدر این ویدئو محمد جواد ظریف درباره اظهارات کری بعد از توافقات ژنو که اعلام کرده بود حق غنی سازی ایران در متن توافق نیامده توضیح داد.

 

 

 /27212

 

 

کد N2659