دولت منتشر کرد:

گزارش  دولت از اقدامات صد روزه در حوزه فرهنگ

دولت

ارائه گزارش صد روزه  مبتنی بر برنامه دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ  که در هنگام تحلیف رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد ؛ در دو بخش کلیات و گزارش های سازمانی منتشر شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این گزارش بدین شرح است:
 
مقدمه
ارائه گزارش صد روزه  مبتنی بر برنامه دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ  که در هنگام تحلیف رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد ؛ این گزارش در دو بخش تنظیم شده است .
کلیات شامل اصول و مبانی ،اهداف و  راهبردهای دولت در بخش فرهنگ است .
گزارش های سازمانی شامل :فرهنگ و هنر ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی و تحقیقات ، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و جهانگردی و صنایع دستی است ؛ ذیل هر سازمان مسائل اصلی و اقدامات صد روزه  مورد توجه قرار می گیرد.
مبانی و اصول 
دولت در بخش فرهنگ بر مبانی و اصول زیر تأکید دارد:
پایبندی به ارزش¬های اسلامی؛
رعایت توازن میان هویت¬های ایرانی – اسلامی؛
تقویت انسجام فرهنگی ملی با به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در کشور؛

اهداف 
اهداف راهبردی حوزه فرهنگ و هنر عبارتند از:
o تحقق جامعه قرآنی، اخلاقی و متعالی ؛
o همبستگی ملی در عین خلاقیت و تنوع فرهنگی؛
o عدالت فرهنگی در دسترسی به فضا و فرآورده های فرهنگی؛
o سهیم کردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه؛
o کسب جایگاه شایسته درتجارت ¬جهانی محصولات فرهنگی.
راهبردها
 
برای تحقق راهبردهای : توسعه نظام، فناوری و زیرساخت-های حوزه فرهنگ و گسترش فعالیت ها، فرآورده ها و تعاملات فرهنگی اولویت های راهبردی زیر در نظر گرفته شده اند: 
اصلاح ساختار نظام مدیریت فرهنگی 

همان‎گونه که فقدان چابکی و انعطاف ساختار مدیریتی در سایر بخش‎های کشور مشهود است، نظام مدیریت فرهنگی نیز از همین عوارض رنج می‎برد و نیازمند اصلاحات است. در این راستا، دولت بر واگذاری تصدی‎های اجرایی بخش فرهنگ به بخش غیردولتی، حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل‎گر و حامی، واردساختن نیروی انسانی کارآمد و متخصص در کلیه سطوح مدیریت فرهنگی، و اعمال رویه های مدیریتی متناسب با منطق عرصه فرهنگ و دور شدن از رویه‎های سیاسی، امنیتی و تحدید کننده تأکید دارد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) واگذاری تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش های غیردولتی
ب ) حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل گر
ج ) بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاههای اجرایی بخش فرهنگ
د ) تربیت نیروی انسانی کارآمد در کلیه رده ها و سطوح مدیریت فرهنگی
هـ) حمایت از توسعه کمی و کیفی صنوف فرهنگی؛
و) حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات غیردولتی فرهنگی و هنری؛
ز) حمایت از نهادها و تشکل‎های مردم نهاد در بخش فرهنگ و هنر؛
ح) کاهش تصدی‎گری دولت در ممیزی و اعمال سیاست حمایت از روال¬های خودتنظیمی در نظام¬های فرهنگی، هنری و رسانه ای.
تقویت تعامل فرهنگ با سایر بخش‎ها
تعامل میان بخش فرهنگ و سایر بخش ها در کشور به خوبی برقرار نشده است. پیوند میان فرهنگ با تولیدکنندگان زیرساخت¬های بخش فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست خارجی و روابط بین¬الملل و زندگی روزمره مردم به خوبی محقق نشده است. دولت در آینده بر برقراری چنین تعامل¬هایی تأکید خواهد کرد. از سویی دیگر، به واسطه تأکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین پیوست فرهنگی برای اقدامات توسعه¬ای مهم، دولت خواهد کوشید تا پی‎آمدهای فرهنگی سیاست¬ها، برنامه¬ها و اقدامات خود را در چارچوب پیوست فرهنگی بررسی نماید و تعاملی دوسویه میان فرهنگ و سایر بخش¬ها برقرار سازد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) الزام مطالعات سیاست¬گذاری و پیامدسنجی فرهنگی برای طرح¬ها و پروژه¬های ملی، استانی و شهری؛
ب ) تشکیل شوراهای راهبردی برای هماهنگی بخش فرهنگ با سایر بخش¬ها از جمله صنعت، سیاست خارجی، تجارت؛
ج) ایجاد زمینه¬های گسترش تولید، توزیع، مصرف و صادرات صنایع دستی و آثار هنری اصیل و بومی؛
د) استفاده از ظرفیت‎های فرهنگی ایران اسلامی در روابط و مناسبات سیاسی و بین‎المللی.
 
تقویت تشکل های فرهنگی، علمی و هنری
همان¬گونه که در بخش اجتماعی دولت به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی از مسیر تقویت نهادهای مردمی است، تقویت تشکل‎های فرهنگی، علمی و هنری بخشی از برنامه دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی اصحاب علم و هنر در جامعه، و تضمین شرایط رشد و بالندگی فرهنگی خواهد بود. 
 
تضمین آزادی های مشروع و مبتنی بر مدارا برای اصحاب فرهنگ و علم
دولت یازدهم عمیقاً باور دارد که پیشرفت در علم و هنر و فرهنگ بدون سعه صدر، مدارا و تساهل، و تضمین آزادی¬های مشروع برای بروز خلاقیت¬های اصحاب علم و هنر و فرهنگ امکان-پذیر است. از این رو ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قانون و ارزش¬های اسلامی و اجتماعی، بر حمایت قانونمند از آزادی¬های مشروع همگان و به ويژه از تولیدکنندگان علم و فرهنگ و هنر، و همچنین اعمال سیاست¬هایی برای قدرشناسی و ارج نهادن مداوم به زحمت و خلاقیت این گروه از جامعه تأکید می-کند.
بخشی از تضمین آزادی¬های مشروع اصحاب فرهنگ و علم در ایجاد نظام¬های جامع تأمین اجتماعی برای این گروه، تضمین حقوق مؤلفان و مصنفان، و حمایت از حقوق قانونی ایشان، تأمین امنیت ایشان در برابر برخوردهای سلیقه¬ای، امنیتی و سیاسی، و همچنین فراهم کردن دسترسی ایشان به مخاطب و تشدید ارتباطات ایشان با مردم است. دولت خود را به تضمین این ملزومات متعهد می‎داند. اقدامات زیر در راستای این اولویت هستند:
الف) ایجاد سازمان¬های نظام صنفی در بخش فرهنگ؛
ب) برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ (بیمه افراد و آثار ، بیمه بی کاری و ... )؛
ج) به روزرسانی و ایجاد زمینه های اجرای قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان؛
د) تأمین آزادی بیان مسئولانه و خلاقیت در عرصه¬های فرهنگ با تکمیل قوانین لازم و ایجاد شفافیت ضوابط؛
هـ) تأمین نیازهای فرهنگی آحاد ملت به ویژه زنان و جوانان.
 
 
توسعه فناوری های نوین فرهنگی
دولت یازدهم در صدد توسعه فناوری¬های نوین فرهنگی از طرق زیر است:
الف) توسعه خدمات و فعالیت¬های فرهنگی و ارتباطی در فضای مجازی؛
ب) حمایت از ایجاد شبکه¬های کابلی مبتنی بر پروتکل¬های اینترنتی برای اطلاع¬رسانی، خدمات فرهنگی و رسانه¬ای توسط بخش غیردولتی؛
ج) حمایت ازسرمایه گذاری بخش غیردولتی در انتقال فناوری¬های پیشرفته فرهنگی و هنری؛
 
توسعه زیرساخت های بخش فرهنگ و هنر
با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت¬های بخش فرهنگ و هنر، اقدامات زیر در این حوزه انجام خواهد شد. 
الف) اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری در بخش غیردولتی؛
ب) گسترش آموزش های رسمی هنری در نظام های آموزشی ابتدایی، متوسطه و عالی؛
ج) توسعه فضاهای فرهنگی و هنری برای نیل به استانداردهای ملی فرهنگ؛
د) حمایت از پژوهش‎های بنیادی، راهبردی و کاربردی در فرهنگستان‎ها، پژوهشگاه¬ها و دانشگاه¬ها؛
هـ) توسعه زیرساخت¬ صنایع خلاقه و فرهنگی در حوزه ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی و سینما؛
و) سرمایه گذاری در توسعه صنایع تولید تجهیزات و مواد اولیه بخش فرهنگ و هنر.
 
برای تحقق راهبرد گسترش فعالیت¬ها، فرآورده¬ها و تعاملات فرهنگی اولویت های زیر قابل طرح است:
 
رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ
واقعیت آن است که سرانه تولید و مصرف کتاب، فیلم، موسیقی، تئاتر و سایر محصولات فرهنگی و میزان انجام فعالیت¬های فرهنگی نظیر رفتن به موزه¬ها، بازدید از آثار باستانی و سایر صورت‎های رفتار فرهنگی که باعث فرهیختگی جامعه و رونق اقتصاد فرهنگ می‎شوند، در جامعه ایرانی در سطح رضایت¬بخشی نیست. دولت قصد دارد به کمک شناسایی موانع توسعه تولید و مصرف کالای فرهنگی، حمایت از اقتصاد فرهنگ و ایفای نقش تسهیل‎گر حمایت¬کننده در تولید محصولات فرهنگی، و همچنین تقویت زیر ساخت‎های تولید محصولات فرهنگی و مهیا ساختن زمینه‎های انجام فعالیت های فرهنگی در جامعه، اقتصاد فرهنگ را رونق بخشد. تکیه بر سیاست های اعتباری، مالی و قانونی لازم، به همراه مدارا و تساهل در عرصه فرهنگ، کانون برنامه های دولت در این بخش خواهد بود. بخشی از برنامه اقتصاد فرهنگ عبارتند از: 
الف) برقراری تسهیلات قانونی و مالی برای آفرینش، توزیع، مصرف و صادرات فرآورده¬های فرهنگی؛
ب) حمایت از اقتصادی شدن بنگاه های فرهنگی؛
ج) کسب جایگاه شایسته درتجارت جهانی محصولات فرهنگی؛
د) کاهش عوارض بازرگانی ورود تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ؛
هـ) کاهش مالیات تولیدات فرهنگی؛
و) تقویت زیرساخت های فناورانه مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی و انجام رفتارهای فرهنگی.
 
تعامل فرهنگی با جهان و تعمیق دیپلماسی فرهنگی
تعامل فرهنگی واقعیتی به قدمت تاریخ بشر است و امروزه به دلیل گسترش امکانات ارتباطی، بیش از هر زمان دیگری مؤثر و واقعیت گریزناپذیر است. ایران نیز از سابقه تمدنی و فرهنگی گسترده¬ای در میراث فرهنگی جهانی برخوردار است و از این پتانسیل می¬توان برای ارائه تصویری مثبت، فرهنگی، صلح¬دوست، و جاذب مردمان ملل دیگر استفاده کرد. این تعامل همچنین برای رساندن پیام انقلاب اسلامی ضروری است. لذا دولت از مسیر گسترش ارتباطات فرهنگی، علمی و آموزشی؛ توسعه گردشگری بین‎المللی؛ گسترش همکاری¬های متقابل فرهنگی با کشورهای جهان و بالاخص در سطح منطقه و جهان اسلام؛ حمایت ویژه از انجمن‎های دوستی فرهنگی ایران و سایر کشورها به دنبال تقویت این تعامل خواهد بود.
الف) پیشگامی در اشاعه جهانی فرهنگ معنوی؛
ب) تلاش برای ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بین‎المللی فرهنگی، ارتباطی، علمی، آموزشی، و گردشگری؛
ج) گسترش همکاری‎های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در سطح جهان با اولویت کشورهای منطقه و اسلامی؛
د) افزایش سهم بخش ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛
هـ) حمایت ویژه از ایجاد انجمن‎های دوستی فرهنگی؛
و) توسعه و تعمیق دیپلماسی عمومی و مردم محور.
 
تضمین عدالت فرهنگی
اگرچه به دلیل ضرورت های اقتصادی و تنگناهای معیشتی همواره بر عدالت از وجه اقتصادی تأکید شده، اما کشور دارای بی‎عدالتی‎های فرهنگی نیز هست. عدالت در دسترسی به فضاها، محصولات، فعالیت‎ها و رخدادهای فرهنگی به نحو نامتناسبی در کشور توزیع شده است. از این رو ضرورت دارد تا بر فراهم شدن شرایطی که در آن همه جمعیت کشور به شکل عادلانه‎ای به امکانات تولید و مصرف فرهنگی و علمی، و شرایط بروز خلاقیت‎ها و ظرفیت‎های انسانی خود دسترسی داشته باشند تأکید شود.
 
ترویج و صيانت از باورهاي ديني 
مردم ايران نظام سياسي دين¬محور را برگزیده¬اند. دولت نيز بر اين باور است كه ظرفيت هاي بسياري در انديشه و معرفت ديني براي ساختن جامعه¬اي فرهيخته، رو به تعالي و پيشرو وجود دارد. از اين رو بر اعتلاي معرفت و توسعه فرهنگ ديني با تكيه بر منابع اصيل، دوري كردن از قشري¬گري، خرافه-گرايي و انحراف، پرهیز از تبليغات سطحي، اشاعه عقلانيت در فهم دين، و فراهم كردن شرايط زيست و زندگي ديني براي مؤمنان تاكيد دارد. دولت معتقد است ترويج انديشه ديني بايد بدون تحميل و اجبار، و از مسير بهبود شرايط زندگي ديني و بر مدار عقلانيت و اسلام رحماني صورت گيرد. اقدامات این اولویت عبارتند از:
الف) اعتلای معرفت و توسعه فرهنگ قرآنی با تکیه بر منابع اصیل اسلامی؛
ب) مقابله با قشری گری، خرافه گرایی و انحرافات دینی؛
ج) ترک تبلیغات سطحی دینی و تقویت ارتباطات دینی سنتی و چهره به چهره؛
د) بهره مندی از فناوری های نوین در توسعه آموزش ها و تبلیغات دینی؛
هـ) اشاعه عقلانیت در فهم دینی؛
و) ترویج رفتار دینی و تلاش برای تبدیل باورهای دینی به عملکرد اخلاقی.
 
احياي ايران فرهنگي
ضرورت دارد تصويري فرهنگي از ايران در جهان نمايانده شود. معرفي تمدن ايراني – اسلامي، معرفی مفاخر و مشاهير فرهنگ و تمدن اسلامي بدون سليقه ورزي هاي سياسي و تنگ نظري، تقويت خط و زبان فارسي به عنوان سرمايه ملي همه ايرانيان از هر قوم و مذهبي، تعامل با ايرانيان خارج از كشور و تقويت هويت ملي در ايشان، اهتمام به شناسايي، نگهداري و معرفي ميراث فرهنگي ايران و تأمين زير ساخت¬هاي لازم براي استفاده از ميراث فرهنگي در كليت توسعه همه-جانبه كشور، و فراهم آوردن زمينه¬هاي نقش¬آفريني فرهنگ در تقويت نشاط ملي و فرهيختگي و بالندگي جامعه، از تاكيدات دولت براي احياي ايران فرهنگي خواهد بود.
الف) گسترش مراکز و برنامه های ایران شناسی در داخل و خارج از کشور؛
ب) شناسایی، معرفی و احیای تمدن ایران اسلامی؛
ج) شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن ایران؛
د) گسترش مبادلات فرهنگی بین کشورهای فارسی زبان؛
هـ) تعامل با ایرانیان خارج از کشور و تأمین نیازهای فرهنگی آنان؛
و) اهتمام به شناسایی، نگهداری و معرفی میراث فرهنگی کشور؛
ز) تأمین زیرساخت ها و ارتقای توان گردشگری در میان کشورهای دارای قرابت فرهنگی؛
ح) ایجاد زمینه ها و تأمین برنامه های لازم برای تقویت نشاط و همبستگی ملی.
 
فرهنگ و ارشاد اسلامی
 
 مسائل اساسی حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورخ مرداد ماه 1392 مسائل اساسی حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر احصا شده است.
 فرهنگ عمومي، دين و تبليغات اسلامي
● بی‌انضباطی مالی: افزيش نابه‌ساماني و بي‌انضباطي مالي و اداري در حوزه حمايت از نهادهاي غيردولتي فرهنگي،
● سیاست‌های تصدی دولت و نهادهای واسط فرهنگ: در حاشيه قرار گرفتن برخي اصناف حوزه فرهنگ تحت تأثير قوت يافتن سياست تصديگري دولت نظير اتحاديه ناشران و كتابفروشان،
● نظارتی: ناتوانی در به‌سامان كردن فرآيندهاي نظارتي در حوزه‌هاي انتشاراتي ـ مطبوعاتي كه منجر به ايجاد هزينه‌هاي سياسي براي نظام شده است،
● اقتصاد فرهنگ و هدفمندی یارانه‌ها: تأثیر اقتصاد بر مديريت حوزه‌هاي فرهنگي ازجمله تأثير هدفمندكردن يارانه‌ها يا تحريم‌هاي بين‌المللي بر بخش‌های فرهنگی مانند صنعت چاپ،
● قطب‌های زیارتی و طرح‌های نیمه‌تمام: عدم موفقیت در تعديل سياست‌هاي توسعه‌اي در قطب‌هاي زيارتي كه منجر به ساخت‌وسازهاي بي‌رويه و پروژه‌هاي ناتمام عمراني در شهرهاي زيارتي شده و بافت محلي و بومي شهرها را تحت تأثير منفي قرار داده است،
● عرضه‌محور بودن خدمات فرهنگی: عدم تناسب برخي پروژه‌هاي زيرساختي در استان‌ها با نياز واقعي منطقه 
● دیپلماسی فرهنگی: وجود تشتت در نهادهاي مرتبط با ديپلماسي فرهنگي و توسعه فعاليت‌هاي اجرايي سازمان فرهنگ و ارتباطات كه برخلاف وظايف ستادي اين دستگاه،
● اجرايي نشدن سياست پيوست فرهنگي
● عدم اجرايي شدن سياست مهندسي فرهنگي خصوصاً در حوزه ساماندهي دستگاه‌هاي فرهنگي تبليغي.
هنر
● تغییر مدیران: تغييرات گسترده مديريتي در حوزه هنر،
● عدم وجود مدیریت یکپارچه: عدم ايجاد مدیریت یکپارچه مناسب در فعاليت‌هاي كلان هنري در سطح كشور،
● دولت و اصناف: دخالت مستقيم در امور اصناف و توجه كم به حل مسئله‌ اصناف (به‌خصوص سينمايي) به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و ملت،
● دولت‌محور بودن تولید هنری: وابسته كردن هر چه بيشتر فرآيندهاي توليد هنري به دولت،
● اقتصاد هنر: تاثیرپذیری هنر از مسئله اقتصاد و تأثیرپذیری آن از سیاست‌های اصلاح ساختار ازجمله هدفمندی يارانه‌ها.
اقدامات صد روزه
در بخش فرهنگ و هنر برای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و حل مسائل تلاش های زیر صورت گرفته است:
برنامه های کلی
-تدوین سیاست های متناسب با دولت تدبیر و امید
-تهیه ساختاری در زمینه شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر و تعیین مسئول آن
-تعیین مدیران کارآمد و متخصص و دارای مقبولیت برای چند معاونت و سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
-ایجاد اتاقهای فکر متشکل از اندیشمندان و اصحاب فرهنگ ، هنر و رسانه در حوزه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری
- شفاف‌سازی و منطقی‌کردن حمایت‌های دولتی از تولیدات سینمایی
- تلاش جهت‌ بازسازی و تجهیز سالن‌های سینما و رونق‌بخشی اقتصاد صنعت سینما که دچار بحران جدی است.
- انجام مقدمات ارایه لایحه جامع «نظام سینمایی کشور» به مجلس شورای اسلامی
- تدارک مقدمات جشنواره باشکوه فیلم فجر
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
- راه‌اندازی مجدد دفاتر ایرنا در کوالالامپور، کابل و دمشق 
- و افزایش تعداد دفاتر شهرستان به 64 دفتر 
- استقرار ایرنا، مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی و دانشکده خبر در ساختمان شهدای ایرنا در میدان راه‌آهن با هدف کاهش هزینه‌ها، دسترسی آسان و ...
- ایجاد اتاق فکر در جهت تعیین راه‌کارهای اجرایی مربوط به سیاست‌ها و اهداف دولت تدبیر و امید در حوزه اطلاع‌رسانی
- اخذ مجوز کارشناسی ارشد خبر بین‌الملل و جذب دانشجو در جهت تقویت و تربیت نیروی انسانی حوزه اطلاع‌رسانی
- تأمین ارز مورد نیاز دفاتر ایرنا در خارج از کشور
 
معاونت امور هنری
- اصلاح ساختارهای نظارتی و تطبیق وضعیت مجوزها با شرایط مطلوب.
- انجام مطالعات ورود بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف هنر برای سرمایه‌‌گذاری‌های آتی جهت رهایی دولت از هزینه‌های غیرضروری.
- بازسازی و ترمیم روابط هنرمندان و اساتید مبرز کشور با مجموعه مدیریت هنری دولت، ازطریق ارتباط با انجمن‌های صنفی، خانه تخصصی هنر مانند خانه موسیقی، تئاتر و ...
- انجام برنامه‌های حمایتی در بخش‌های مربوط به موضوعات اجتماعی ضروری ازجمله وضعیت اجراهای صحنه‌ای، نمایشگاه‌های مختلف هنری، گالری‌ها و موضوع مد و لباس در سطح جامعه و ...
- صدور مجوز 1350 اجرای صحنه‌ای موسیقی
- صدور مجوز 1149 شعر و ترانه و صدور مجوز 34 آلبوم آثار صوتی و 13 آلبوم تصویری
- اعطای نشان شیما به تولیدکنندگان پوشاک برای طرح‌های مصوب کارگروه ساماندهی مد و لباس
- تشکیل شورای امور نگارخانه‌ها برای بررسی پرونده متقاضیان تأسیس نگارخانه‌ها و مؤسسات تک‌منظوره
 
معاونت فرهنگی
- تلاش برای ایجاد حسن ظن در اصحاب فرهنگ از طریق جلسات و دیدارها و بازسازی اعتماد
-معرفی 170 نفر از نویسندگان برای استفاده از تسهیلات بیمه‌ای صندوق حمایت 
- معرفی 1069 واحد چاپخانه، لیتوگرافی و صحافی برای دریافت مبلغ 100 میلیارد ریال تسهیلات ارزی
- برگزاری چهار نمایشگاه کتاب استانی با پرداخت یارانه 40 درصد
-خرید 10 میلیارد ریال از ناشرین کشور و اهداء 430 هزار جلد کتاب به مراکز علمی کشور
- تسهیل در روند بررسی و صدو مجوز چاپ کتاب به تعداد 11169 عنوان کتاب 
-اجرای طرح نصب سیستم صدور مجوز مجازی کتاب در استانها کشور 
- ایجاد یک تفاهم اولیه در مورد رابطه ی امنیت و فرهنگ و برداشتن فضای امنیتی از حیطه ی فرهنگ
- حلّ مسأله ی ممنوع القلم بودن برخی نویسندگان در داخل کشور
- دستور تجدیدنظر درباره کتبی که غیرمجاز یا مشروط شده است و شروع بررسی ها
- رفع توقیف و صدور مجوز به 20 کتاب
- تعیین شورای علمی-برنامه ریزی نمایشگاه کتاب سال 93 
- پیگیری و تمهیدات لازم برای هفته کتاب با حضور گسترده تر نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی 
- برگزاری جشنواره صنعت چاپ با تکفّل و اداره تشکل های مرتبط به صنعت چاپ 
معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی
- تدوین و اعلام شیوه‌نامه توزیع یارانه مطبوعات با مشارکت سرآمدان صنف مطبوعات 
- تقدیم پیش‌نویس لایحه قانون تبلیغات به دولت
- تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری
- جایگزین کردن سازوکار صنفی به جای دولتی در فرآیند صدور پروانه خبرنگاری
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
- طرح "نظريه هم‌افزايي فرهنگها" در جريان سي و هفتمين اجلاس كنفرانس عمومي يونسكو 
- شركت در همايش سالانه مجمع گفتگوي تمدنها در رودس يونان.
- گفتگوي ديني با مقامات رسمي و ديني كشورهاي تايلند و سريلانكا و تمهيد مقدمات گفتگوي اسلام بوديسم.
- شركت در اجلاس بين‌المللي شوراي جهاني كليساها در پوسان -كره جنوبي
- ميزباني از هيئت بلندپايه ديني آذربايجان
- اعزام هيئت بلند پايه ديني به تركيه جهت گفتگو با مقامات سازمان ديانت و علما و انديشمندان ديني 
- شركت در اجلاس بين‌المللي گفتگوي اديان در آستانه - قزاقستان
- برگزاري هفته فرهنگي روسيه ، اندونزي چين و تاتارستان و برگزاري هفته دوستي كودكان ايران و روسيه 
- امضاي تفاهم‌نامه تأسيس رسمي نمايندگي‌هاي فرهنگي در تهران و پكن (در تهران) 
- افتتاح ساختمان مركز آموزش زبان فارسي و تأسيس حافظ‌سرا در دانشگاه داكا 
- امضاي تفاهم‌نامه همكاري‌هاي فرهنگي با كشور ويتنام
- ميزباني از هيئت‌هاي بلندپايه از نخبگان فرهنگي، سياسي و رسانه‌اي از كشورهاي سوريه، كويت و بلژيك.
- اعزام مبلغان ديني به تعداد 1200 نفر غير ايراني و 60 ايراني و همچنين 100 نفر در قالب گروه‌هاي تواشيح به حدود 52 كشور در ماه رمضان و 94 نفر ايراني و بيش از 600 نفر غير ايراني به 67 كشور در ماه محرم جهت انجام امور تبليغي و فرهنگي
- سفر هيئت بلندپايه علمي از فلاسفه كشور به تونس جهت شركت در سمينار فلسفه شرق از ابن‌سينا تا ملاصدرا 
 - تأليف ، ترجمه و انتشار 36 عنوان كتاب 
سازمان حج و زیارت
- تدوین سند جامع تعالی حج جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حج‌گزاری تدوین گردیده و به زودی رونمایی خواهد شد.
- مدیریت وجوه سپرده‌های متقاضیان سفر حج و عمره برای حفظ ارزش سپرده‌ها هنگام عزیمت 
-کاهش هزینه حجاج در سال جاری
- کاهش سفر زمینی حجاج در عربستان
- اقدامات زیربنایی برای ایجاد تسهیلات و خدمات بین‌راهی زوار اباعبدالله‌الحسین (ع) از مسیر شلمچه با محوریت بخش خصوصی و حمایت دولت 
-آغاز فاز  مطالعاتی برای احداث اقامتگاه زائران ایرانی در کشورهای عربستان و عراق 
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
- راه‌اندازی، افتتاح و بهره‌برداری از 100 باب کتابخانه عمومی
- راه‌اندازی تعداد 300 ایستگاه مطالعه، با 7 میلیون جلد کتاب در سراسر کشور (هر ماه 100 ایستگاه)
- بهره‌برداری از مرحله نخست کتابخانه دیجیتال زبان فارسی با 50 هزار جلد کتاب
- راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی کتاب با روزانه 4 ساعت تولید و 8 ساعت پخش (http:\www.pgb.ir)
-راه‌اندازی خبرگزاری فرهنگ (کتابخوانی و مطالعه مفید)
 
صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران
- پرداخت سه میلیارد و چهارصد و شش میلیون ریال به 2533 نفر اصحاب فرهنگ و هنر در اجرای طرح تکریم و مستمری هنرمندان پیشکسوت
- پرداخت بیست میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه 60 هزار خانوار اصحاب فرهنگ، هنر و روزنامه‌نگاران
- پرداخت 2 میلیارد ریال بابت بیمه درمان تکمیلی و حوادث 4669 نفر اصحاب فرهنگ، هنر و روزنامه‌نگاران

برنامه های آتی
-تعیین تکلیف وضعیت نشر الکترونیک
-پیگیری موضوع راه اندازی شهرک صنعت چاپ و نشر در قم، اصفهان، مشهد، تهران بر اساس تفاهم نامه منعقده با وزارت صنعت، معدن وتجارت
- اصلاح ساختارهای نظارتی و تطبیق وضعیت مجوزها با شرایط مطلوب.
- انجام مطالعات ورود بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف هنر برای سرمایه‌‌گذاری‌های آتی جهت رهایی دولت از هزینه‌های غیرضروری.
- بازسازی و ترمیم روابط هنرمندان و اساتید مبرز کشور با مجموعه مدیریت هنری دولت، ازطریق ارتباط با انجمن‌های صنفی، خانه تخصصی هنر مانند خانه موسیقی، تئاتر و ...
- انجام برنامه‌های حمایتی در بخش‌های مربوط به موضوعات اجتماعی ضروری ازجمله وضعیت اجراهای صحنه‌ای، نمایشگاه‌های مختلف هنری، گالری‌ها و موضوع مد و لباس در سطح جامعه و ...
- شفاف‌سازی و منطقی‌کردن حمایت‌های دولتی از تولیدات سینمایی
- تلاش جهت‌ بازسازی و تجهیز سالن‌های سینما و رونق‌بخشی اقتصاد صنعت سینما که دچار بحران جدی است.
- ارایه لایحه جامع «نظام سینمایی کشور» به مجلس شورای اسلامی
- ارایه لایحه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس شورای اسلامی
- تدارک مقدمات جشنواره باشکوه فیلم فجر
آموزش و پرورش
 مسائل اساسی آموزش و پرورش
اجرای طرح تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش : 
این طرح کلان بدون امكان سنجي لازم و با شتاب زدگي به اجرا درآمده است. ضعف مطالعات كارشناسي در استقرار نظام جديد آموزشي مشكلات زير را بوجود آورده است  : 
ـ اسناد زير نظامهاي ششگانه و برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت براي اجراي همه جانبه وكامل طرح تحول تهيه و الف تنظيم نشده است. 
ـ ضوابط و مقررات آموزشي و پرورشي لازم براي اجراي دقيق برنامه ها تهيه و تدوين نشده است. 
ـ اجراي شتابزده ساختار جديد بويژه اضافه شدن پايه ششم به دوره ابتدايي موجب كسري شديد آموزگار در اين دوره شده است كه براي رفع اين مشكل تعداد قابل توجهي از نيروهاي قرارداد كارمعين كه عموماً از ميان نيروهاي خدماتي و راننده بوده‌اند بدون احراز شرايط لازم به عنوان آموزگار به كلاسهاي درس هدايت شده اند. 
ـ عليرغم تمهيدات بكار گرفته شده ، سال تحصيلي با كمبود حدود 24000 معلم دوره ابتدايي آغاز شده است . 
ـ دوره‌هاي آموزشي لازم براي پايه هاي تحصيلي جديد برگزار نشده است و با شرايط نامناسب و غالباً بدون كيفيت لازم اجرا شده است. 
ـ  به دليل پوشش كامل دانش آموزان دوره ابتدايي كه متأسفانه بنا به دلايل فوق با رشد زيادي مواجه شده بود ، دوره پيش دبستاني عليرغم اهميت آن بويژه در مناطق محروم و دو زبانه جمع آوري و يا با كاهش خدمات مواجه شده است. 
برنامه ریزی و نيروي انساني  
- به دليل پيش بيني نشدن مكانيزم هاي لازم از جمله توجه جدي به موضوع نظارت و كنترل پديده جعل در مدارك تحصيلي و يا صدور مدارك خلاف واقع با سير صعودي زيادي مواجه شده است بنحوي كه در سال 91 حجم اين پرونده جمعاً برابر 8 سال گذشته بوده است. 
-اختصاص ناصحيح منابع از يكطرف و كسري اعتبارات آموزش و پرورش از سوي ديگر باعث نابسماني شرايط رفاهي و مالي مدارس شبانه روزي شده است بنحوي كه در برخي مواقع امكان تهيه يك وعده غذاي گرم محتوي مواد پروتئيني در طول يكماه ممكن نشده است !!؟ 
ـ برنامه ريزي درسي بويژه براي پايه هاي جديد در ساختار اجرا شده ، عمدتاً با تناقص فرآيندي مواجه بوده است بنحوي كه امكان همسويي آنها با برنامه درس ملي فراهم نشده است و مراحل اعتبار بخش خود را بنحو مطلوب طي نكرده است. 
- توزيع نيروي انساني در بين مناطق كشور و ميان دوره هاي مختلف تحصيلي با مشكلات عديده مواجه است . در حاليكه نسبت جنسي دانش‌آموزان حدود 51 پسر به 49 دختر مي باشد. اما نسبت معلمان زن به مرد حدود 65 به 35 بوده است كه اين نسبت در برخي استانها تا 75 به 25 در تغيير بوده است. 
- در سال جاري تحصيلي ، آموزش و پرورش با حدود 000/50 نفر نيروي مازاد مواجه بوده است و اين در حالي است كه به دليل توزيع نامتقارن نيروي انساني حدود 58000 كمبود در ساير مناطق و يا رشته‌هاي تحصيلي ، آموزش و پرورش را وادار به پرداخت حق التدريس اضافه كرده است. 
‌بودجه و منابع مالي 
- مديريت ناصحيح بر بودجه و اختصاص آن ، باعث شده تا سهم اعتبارات پرسنلي به غير پرسنلي به بيش از 99 درصد بالغ گردد و تنها حدود 1 درصد از اعتبارات را مي توان براي اجراي برنامه‌هاي كيفيت بخشي اختصاص داد .
ـ آموزش و پرورش در آغاز دولت يازدهم و براي شروع سال تحصيلي بالغ بر 600 ميليارد ريال كمبود منابع مالي براي تأمين مابه‌التفاوت حذف ارز مرجع و تهيه كاغذ مورد نياز چاپ كتب درسي مواجه بوده است . 
- انباشت مطالبات پرسنلي و رفاهي فرهنگيان طي دو سال گذشته كه بالغ بر 970 ميليارد ريال شده است .
- ضعف در مديريت منابع مالي و نظام پرداختهاي پرسنلي باعث شده است تا اعتبار حقوق و مزايا در 
سال جاري بالغ بر 600/16 ميليارد ريال شود.
ـ مصرف بي رويه اعتبارات رفاهي كاركنان باعث شده است تا اعتبار كافي براي پرداخت كامل حق بيمه طلايي كاركنان در 9 ماه منتهي به آغاز دولت يازدهم فراهم نشود . ميزان بدهكاري يارانه بيمه طلايي فرهنگيان  مبلغ 2000 ميليارد ريال است. 
 
مشاركتهاي مردمي و مدارس غيردولتي 
- اتخاذ سياست هاي متناقض در آموزش و پروش از قبيل توسعه بي رويه مدارس نمونه دولتي و مدارس پرورش استعدادهاي درخشان در مناطق مختلف كشور بدون توجه به تأثير مخرب آن بر سرمايه گذاري مؤسسان مدارس غيرانتفاعي 
- عدم اجراي موثر قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي به ويژه تأمين منابع مالي صندوق حمايت از مؤسسان مدارس غيرانتفاعي و يارا نه هاي تسهيلات بانكي پرداختي به آنان 
- اعمال سختگيري هاي نامتعارف گزينش در زمينه به كارگيري نيروي انساني مجرب در مدارس غيرانتفاعي 
- كاهش كارآيي و اثر بخشي انجمن اوليا و مربيان ناشي از ابهامات جايگاه مديريتي و حقوق و مالي پس از ادغام آن در سازمان مدارس غيردولتي و مشاركتهاي مردمي و خانواده 
فضا و تجهيزات آموزشي 
- به دليل عدم تعهدات دولت قبل ، پيمانكاران پروژه هاي آموزشي 2500 ميليارد ريال طلب دارند كه همين موضوع باعث راكد شدن ادامه پروژه ها شده است. 
- براي تكميل قريب 6700 پروژه نيمه تمام ، بالغ بر 32000 ميليارد ريال كسري اعتبار مي باشد. 
- در هنگام تحويل دولت يازدهم 2000 ميليارد ريال مطالبات وزارت آموزش و پرورش براي تجهيزات گرمايشي ايمن و استاندارد پرداخت نشده بود . 
رهبري و مديريت 
- تمركز شديد برنامه ريزي هاي آموزشي و پرورشي به ويژه كم رنگ بودن نقش مدارس 
- فقدان شبكه اطلاعات مديريتي به روز و كارآمد متناسب با نياز سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها 
- اتخاد تصميمات خلق الساعه بدون توجه به يافته هاي پژوهشي و نظرات كارشناسان و نخبگان 
- كم توجهي به فرهنگ سازي ( درون سازماني و برون سازماني ) برا ي تحول بنيادين آموزش و پرورش 
- سياست زدگي در عزل و نصب مديران 
 
 اقدامات صد روزه 
در طي مدت 100 روزه استقرار دولت تدبير و اميد ، اقدامات به عمل آمده براي سال تحصيلي 93 ـ 92 
و بازگشايي مدارس در سه بخش زير مديريت شده است :
 
آغاز مطالعات زمينه اي و زير بنايي
مطالعات زير بنايي براي افزايش بهره‌وري منابع بويژه مديريت اقتصادي آموزش و پرورش وبهسازي نيروي انساني با تشكيل كارگروههاي زير در دستوركار قرار گرفته است : 
1ـ آغاز طرح  ساماندهي و بهسازي نيروي انساني با هدف افزايش بهره‌وري و تمهيدات لازم براي برنامه‌ريزي 
نيروي انساني در دوره هاي ميان مدت و بلند مدت 
2ـ آغاز مطالعات در حوزه اقتصاد و منابع آموزش و پرورش با بهره گيري از نظارت صاحبنظران و متخصصان موضوعي  : 
      اين مطالعات كه نتايج آن در دو فاز كوتاه مدت و بلند مدت حاصل خواهد شد در سه حوزه ذيل در دستور كار قرار گرفته است . 
1ـ2ـ بهينه سازي هزينه ها كه جهت‌گيري كلي آن تجزيه و تحليل برنامه هاي جاري وزارت آموزش و پرورش از منظر هزينه و فايده و باز تعيين اولويت آنها مي‌باشد. 
2ـ2ـ بهينه سازي سرمايه ها كه به دنبال بهينه سازي مديريت اقتصادي در سرمايه هاي آموزش و پرورش با تأكيد بر تقويت امور رفاهي و معيشت فرهنگيان مي‌باشد. 
3ـ2ـ شناسائي روش‌هاي جبراني و جايگزيني براي تأمين منابع كه هدف آن بكارگيري و تقويت روش‌هاي جلب مشاركت بخشهاي غير دولتي و مردم در تأمين هزينه ها و اداره واحدهاي آموزشي مي باشد. 
آسيب شناسي ها و اقدامات  اصلاحي 
از آنجائيكه برنامه هاي تهيه شده براي سال تحصيلي 93 ـ 92 به دلايل مختلف با نارسائي‌هاو مشكلات ماهيتي مواجه بوده است و از طرفي ديگر فرصت اندك تا شروع سال تحصيلي امكان اصلاح ، تغيير و يا توقف اين دسته از برنامه ها را ناممكن نموده است ، لذا تمهيدات لازم براي مطالعات آسيب شناسي و يافتن راهكارهاي كوتاه مدت به منظور شناسائي نارسائيها و يافتن راهكارهاي اصلاحي با تشكيل كميته‌هاي كارشناسي در موضوعاتي چون  : 
تعطيلي پنج شنبه‌ها ، كاهش ساعات فني و حرفه اي ، راه اندازي مدارس هوشمند ، سطحي نگري در طراحي و توسعه مدارس قرآن ، توسعه بي رويه مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان و ... آغاز شده است . 
از طرفي ديگر با استقرار دولت تدبير و اميد لازم است آن دسته از برنامه ها ، مقررات و يا ضوابطي كه براي رفع مشكلات و رسيدن به آينده‌اي روشن فضاي يأس و نا اميدي را دامن مي زند شناسائي و حذف شوند. ضرورت ايجاد نشاط ، اميد و روحيه شادابي در دانش‌آموزان مطالبه به حقي است كه آموزش و پرورش دولت يازدهم مديون آن است. بر اين اساس كميته‌اي مسؤوليت رسيدگي و شناسائي اين گونه ضوابط را بر عهده گرفته است تا ضمن حفظ انتظام و يكپارچگي نظام‌آموزشي ، نسبت به شناسائي و حذف ضوابط غير ضرور و مقرراتي كه بيهوده فشارهاي عاطفي يا رواني را به دانش‌آموزان و احياناً معلمان وارد مي سازند اقدام نمايند. 
نتايج اين مطالعات به تدريج در طول سال تحصيلي پس از تصويب ، ابلاغ خواهد شد تا دريك مجموعه از راهكارهاي حداقلي ، شرايط برنامه هاي آموزشي و پرورشي را بهبود بخشد. 
برنامه ريزي براي بازگشايي مطلوب مدارس  : 
اهم اقدامات عبارت است از  : 
1ـ سازماندهي معلمان و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين نيروي انساني مورد نياز
2ـ تأمين مبلغ پانصد ميليارد ريال براي هزينه سرانه مدارس كه تا پيش از اين در طي مدت طولاني پرداخت نشده است. 
3ـ چاپ و توزيع كتب درسي به تعداد 945 عنوان در 131 ميليون جلد 
4ـ آماده سازي شرايط و امكانات لازم براي استقبال از حدود 000/300/12 دانش‌آموز در بيش از 000/105 واحد آموزشي با بيش از يك ميليون نفر نيروي انساني. 
5ـ پيگيري و تكميل پروژه هاي بهسازي و آماده سازي فضاهاي آموزشي بالغ بر 690 واحد آموزشي جديد در قالب 4674 كلاس با زير بنائي بيش از 630 هزار متر مربع كه بيش از 140 هزار دانش‌آموز را در خود جاي خواهد داد.
6ـ تهيه 15000 دستگاه بخاري الكترونيكي تابشي به ارزش حدود 20 ميليارد ريال 
7ـ فضا سازي رسانه‌اي و فرهنگي و توجيه افكار عمومي براي استقبال جامعه از اول مهرماه به عنوان 
روز ملي .
8ـ سازماندهي گروههاي نظارت بر ثبت نام دانش‌آموزان و آغاز سال تحصيلي ( پروژه مهر ) به منظور حصول اطمينان از اجراي با كيفيت برنامه هاي پيش بيني شده .
9ـ تأمين و پرداخت مطالبات معوق هزينه سرويس رفت و آمد دانش آموزان مناطق محروم ، روستايي و 
سرانه غذايي مدارس شبانه روزي بالغ بر 800 ميليارد ريال 
اداری و مالی و پشتیبانی:
1ـ بهبود امور معيشتي و رفاهي و درماني فرهنگيان شامل  : 
- تأمين وتخصيص اعتبار ويژه زنان فرهنگي داراي بيماري صعب العلاج 
- تأمين كسري اعتبارات رفاهي براي استمرار اجراي بيمه طلايي فرهنگيان و افراد تحت تكفل آنان به ميزان 158/2 ميليارد ريال 0 شامل معوقات سال 1391 و تا پايان سال جاري ) 
- تأمين اعتبار بدهي معوق به شركت بيمه ايران بابت 4 ماه بيمه طلايي فرهنگيان بازنشسته بالغ و بدهي سه استان بابت بيمه طلايي سال 1391 بر 410 ميليارد ريا ل
- تأمين و پرداخت هزينه هاي درماني جانبازان شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنها بالغ بر 500 ميليارد ريال 
- فراهم كردن ساز و كارهاي اداري و مالي براي اجراي بيمه عمر فرهنگيان شاغل و بازنشسته 
- تأمين و پرداخت كمك هزينه فوت ، ازدواج شاغلين وبازنشستگان سال هاي 1390 و 1391 و شش ماهه اول 1392 بالغ بر 1200 ميليارد ريال 
- هزينه كسورات سنوات ارفاقي جانبازان براي بازنشستگي پيش از موعد بالغ بر 800 ميليارد ريال 
- 2ـ تأمين و پرداخت مطالبات معوق معلمان ، پيمانكاران 
- مطالبات دانش آموزان لازم التعليم مدارس اموزش از راه دور بالغ بر 170 ميليارد ريال 
- حق التدريس و حق الزحمه عوامل اجرايي درس كارورزي و كارآموزي در تابستان 1391 
- اضافه كاركنان اداري و حق التدريس سه ماهه اول سال 1392 بالغ بر 900 ميليار ريال 
- معوقات هزينه آموزش كودكان مناطق دو زبانه ( مصوب دولت ) بالغ بر 20 ميليارد ريال 
- هزينه آموزش دانش آموزان شاخه كاردانش در مراكز آموزشي خارج از آموزش و پرورش در سال 1391 بالغ بر 170 ميليارد ريال 
- هزينه مرخصي ذخيره فرهنگيان بازنشسته سال 1391 بالغ بر 800 ميليارد ريال 
- حق الزحمه مربيان تشكيلات دانش آموزي و عوامل اجرايي مدارس قرآني در سنوات گذشته 
3 ـ تعامل و همكاري با سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي ايران براي پرداخت بموقع حقوق فرهنگيان مأمور به خدمت در مدارس خارج از كشور 
4 ـ تأمين كسري اعتبار ادارات كل آموزش و پرورش استانها در بخش حقوق و مزايا بالغ بر 16600 
ميليارد ريال 
5 ـ رفع تنگناهاي اجرايي هنرستانهاي كشاورزي در خصوص تأمين نهاده ها و تجهيزات مورد نياز 
فعاليت‌هاي آموزشي از طريق اصلاح رديف درآمد هنرستانها يكشاورزي حاصل از اجراي تبصره 64 و 75 از درآمد عمومي به درآمد اختصاصي 
6 ـ تكميل و تحويل پروژه هاي نيمه تمام فضاهاي آموزشي و پرورشي و ايمن سازي مدارس شامل  : 
تحويل و بهره برداري از 693 پروژه آموزشي در قالب 4674 كلاس با زيربناي 630 هزار متر مربع . 
مطالبات پيمانكاران پروژه هاي آماده بهره برداري مهرماه سال جاري بالغ بر 1500 ميليارد ريال 
پيگيري اتمام 5840 كلاس در حال ساخت در قالب 1128 پروژه بالغ بر 1000 ميليارد ريال ( با پيشرفت فيزيكي 70 درصد قابل بهره برداري تا سه ماه آينده ) 
تأمين وتخصيص كسري اعتبارات پروژه هاي نيمه تمام فضاهاي آموزشي و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام در سال 1392 شامل 000/500/12 ميليون ريال اعتبارات ملي و 000/600/6 ميليون ريال اعتبارات استاني بالغ بر 706/211/19 ميليون ريال 
برنامه هاي آتي
با توجه به برنامه ارائه شده به مجلس محترم شوراي اسلامي و سياستهاي دولت يازدهم ، اهم 
برنامه هاي آتي وزارت متبوع در سرفصلهاي ذيل انجام خواهد شد.
 الف  ـ توسعه مشاركتهاي بخش غير دولتي 
1ـ شناسايي و تلاش براي اصلاح و تعديل قوانين و مقرراتي كه به عنوان مانع جلب مشاركت مردم و بخش‌هاي غيردولتي فرا روي نظام آموزشي و پرورشي قرار دارد. 
2ـ شناسايي ظرفيت‌هاي موجود در نظام آموزش و پرورش كه بالقوه امكان بهره گيري بيشتر از مشاركتهاي مردمي و غيردولتي را دارا هستند. 
3ـ ظرفيت سازي جديد براي بهره مندي از مشاركت بخش غيردولتي بويژه در قوانين و مقررات جاري 
ب ـ اصلاح ساختار بودجه 
1ـ استفاده از مدل بودجه عملياتي و فرآيند بودجه ريزي وزارت آموزش و پرورش 
2ـ ايجاد انعطاف بيشتر در ساختار بودجه با تأكيد بر برنامه محوري در بودجه و انجام آن با بسته هاي برنامه‌اي 
ج ـ ارتقاء كيفيت مديريت آموزشگاهي 
1ـ افزايش ظرفيت مديريتي در واحدهاي آموزشي واجد شرايط ازطريق  : آموزش‌هاي كاربردي ، تفويض‌اختيار ، طراحي و استقرار نظام سنجش صلاحيت و ارزشيابي عملكرد 
د ـ اصلاح و ساماندهي نيروي انساني 
1ـ شناسايي مشكلات توزيع نيروي انساني در استانها و مناطق آموزشي 
2ـ تجريه و تحليل و نياز سنجي نيروي انساني دربرنامه‌هاي توسعه سنواتي
3ـ طراحي و بكارگيري روشهاي اصلاح و توزيع و تخصيص نيروي انساني در مناطق مختلف كشور 
 
علوم ، تحقیقات و فناوری
 مسائل اساسی علم، پژوهش و فناوري
ـ آموزش عالی
● گسست در سياستگذاري و مديريت كلان آموزش عالي: معوق ماندن احکام مربوط به آموزش عالي در قانون برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه و قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به ويژه ماده (10) آن مبني‌بر ادامه سياست تمركززدايي، افزايش اختيارات هيئت امنا، تقويت شوراهاي علمي و تقويت مديريت دانشگاه‌ها،
● نظام آموزشی عرضه‌محور و نه تقاضامحور: عرضه‌گرايي در سياست‌هاي گسترش آموزش عالي و كم توجهي به تقاضاها مخصوصاً تقاضاهاي نوپديد،
● درون‌گرايي در سطح سياست‌هاي آموزش عالي و ضعف در تعاملات با محيط‌هاي ملي و بين‌المللي،
● تمركزگرايي: تمرکزگرایی در گزينش دانشجو و جذب استاد،
● موازی کاری: تعدد متوليان متوازي و متداخل،
● ضعف بخش غيردولتي مستقل در علم،
● مشكل در تعاملات بين‌المللي در علم و تفكر،
● مخدوش و ناكارآمد شدن همكاري سه‌جانبه دولت، دانشگاه و جهان كار و زندگي،
● کیفیت: نبود سازوکار مشخص برای کنترل و نظارت بر كيفيت آموزش عالي در ايران،
● بي‌ثباتي مديريت و تأثیر آن بر رویه‌های اداری و اجرایی،
● بودجه: وابستگي بيش از اندازه دانشگاه به بودجه دولتي،
● بيكاري: بیکاری بالای دانش‌آموختگان آموزش عالي و به طريق اولي فقدان پرورش آنها به لحاظ كارآفريني.
ـ پژوهش
● سهم اندک بودجه پژوهش و فناوري،
● نبود سازوکار مشخص برای ساماندهی نيازها و اولويت‌ها،
● نارسايي نظام اطلاع‌رساني و مستندسازي و در نتیجه پراكندگي، ناهماهنگي و دوباره‌كاري 
● تقاضامحور نبودن پژوهش‌ها،
● سطح ضعیف قوانيني و مقررات حق مالكيت فكري،
● نبود سازوکار و شاخص‌های استاندارد برای نظارت بر پژوهش‌ها،
● تصمیم‌گیری و پژوهش: نقش اندك پژوهش‌ها در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري.
ـ فناوري و نوآوری 
● ارتباط و همراستايي اندک بين پروژههاي پژوهشي و مشکلات بخشهاي توليدي و خدماتي،
● انگيزه ضعيف بخش توليدي و خدماتي براي استفاده از فناوريها و خدمات تخصصي داخلي،
● ضعف در اطلاعرساني وضعيت بازار پژوهش به عرضهکنندگان و متقاضيان فناوري،
● فقدان ارزیابی اثربخشي سياستهاي توسعه فناوري،
●سطح اندک هماهنگي سياستهاي فناوري با ساير سياستها 
● سرمایه‌گذاری اندک بخش خصوصی در حوزه فناوری به‌دلیل ساختار غیررقابتی صنایع،
●  استفاده ناکافی از سرريز دستاوردهاي فناوري در صنايع دفاعي به ساير بخشهاي صنعت،
● سهم پايين هزينههاي تحقيق و توسعه بنگاهها و عدم جذابيت شهرک‌هاي فناوري براي استقرار آنها،
● خلأ ايجاد و تقويت دفاتر انتقال فناوري در دانشگاهها،
● فقدان سياست مدون براي انتقال فناوري ناشي از سرمايهگذاري خارجي،
● اعلامي بودن نظام ثبت مالکيت صنعتي به جاي اثباتي بودن،
● عدم نقش‌آفريني کافي سازمان استاندارد در بحث انتقال فناوري و استانداردسازي فناوريها در کشور،
● سهم کم صادرات مبتني‌بر فناوريهاي برتر و دانش‌محور از کل صادرات غيرنفتي کشور،
● فقدان سامانه‌ ملي اطلاعات فناوري و استانداردهاي فناوري،
● فقدان سيستم بازاريابي و ثبت گواهي فناوري،
● ضعف كاركردهاي انتشار فناوري و تجاري‌سازي در نظام ملي نوآوري كشور.
 
اقدامات صد روزه
آموزش عالی
تبیین رویکرد دولت جدید
 در روزهای آغازین اول شروع به کار وزارت علوم، نشستی با حضور کلیه روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری تشکیل گردید و دیدگاهها و رویکردهای جدید دولت تدبیر و امید تشریح شد و از همه مدیران آموزش عالی خواسته شد که با درک شرایط جدید پس از انتخابات و توجه به مطالبات مردم و دانشگاهیان رفتارهای مدیریتی خود را سازگار نمایند. همچنین در ادامه با حضور وسیع در عرصه رسانه های عمومی به ویژه روزنامه ها و سایت های خبری و با حضور در بعضی از دانشگاهها،  به تبیین و تشریح و ترویج رویکردهای جدید حاکم بر مدیریت آموزش عالی پژوهش و فناوری کشور پرداخته شد که خوشبختانه روز به روز استقبال جامعه دانشگاهی و علمی کشور رو به فزونی گرایید و شور و نشاط و امید حاصل از انتخابات خرداد 92 در دانشگاهها تداوم یافت.
تغییر فضای امنیتی 
- یکی از مهمترین محورهای نارضایتی که عمدتاً توسط دانشجویان به وزارت علوم منعکس شد، شکایت از حاکم بودن فضای امنیتی و در نتیجه کاهش فعالیت تشکل های دانشجویی بود. به همین علت در اولین روزهای شروع به فعالیت وزارت علوم نشستی با کلیه مدیران حراست دانشگاهها برگزار شد و ضرورت بازنگری در سیاست ها و برنامه های امنیتی متناسب با شرایط جدید پس از انتخابات تبیین و تشریح گردید. در این نشست بر اهمیت نقش ادارات حراست در تامین فضای باز سیاسی و ترویج آزاد اندیشی و آزادی بیان به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای دانشجویان تاکید شد. همزمان این دیدگاهها در عرصه رسانه های عمومی نیز تبیین و ترویج گردید.
- پس از استقرار دولت تدبير و اميد حدود 400 نفر از داوطلبان محروم به تحصيل به وزير علوم شكايت كردند. متعاقب اين امر پس از بررسي مجدد وضعيت اين افراد به استناد مصوبه 60 مورخ 20/12/64  و بند 3 مصوبه 113 مورخ 19/2/66 و مصوبه 201 مورخ 25/7/68 شوراي عالي انقلاب فرهنگي وضعيت اين افراد در هيات مركزي گزينش دانشجو مطرح و مردودي 99 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 27نفر در دوره دكتري (جمعاً 126 نفر) از مردودي به قبول مشروط (با اخذ تعهد) تغيير يافت و اين افراد به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي معرفي شدند. 
- در مورد رسیدگی به اعتراضات استادان بازنشسته نیز کمیته مخصوصی در وزارتخانه تشکیل شده و مواردی که محرز گردد بازنشستگی خارج از ضوابط و مقررات انجام گرفته نسبت به بازگشت آنان به کار اقدام خواهد شد.
 
 تغییر رؤسای دانشگاهها و معاونین ستادی  
نارضایتی های انباشته شده از برخی مدیریت های دانشگاهی و احتمال بروز اعتراضات در شروع سال تحصیلی منجر به تعویض پنج رئیس دانشگاه شامل دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه یاسوج ، دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گردید که با استقبال دانشجویان ، اعضاء هیئت علمی و کارکنان مواجه شد. در مورد سایر دانشگاهها نیز هیئت هایی برای ارزیابی و تهیه گزارش از وضعیت دانشگاهها اعزام گردیده که در حال بررسی وضعیت مدیریت دانشگاهها و تهیه گزارش می باشند. 
بازنگری در سیاست های اجرایی
- کاهش جمعیت 18 تا 24 سال داوطلبان ورود به دانشگاه و در نتیجه خالی ماندن بخش زیادی از ظرفیتهای ایجاد شده به ویژه در دانشگاههای غیر دولتی غیر انتفاعی که بازنگری در برنامه توسعه آموزش عالی را ضروری می نماید.
- کسری بودجه دانشگاهها که با همکاری سازمان مدیریت برای رفع مشکلات احتمالی در سال 92 در اولویت قرار گرفت. 
- رسیدگی به نا بسامانیهای موجود در پردیسهای خودگردان دانشگاهها که با شهریه های بسیار بالا، خارج از کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو می کنند. 
- تجدید نظر در روش اعزام دانشجو به خارج که در مواردی بدون ضوابط علمی صورت گرفته و موجبات نارضایتی داوطلبان زیادی را فراهم کرده است.
- حل اختلافات موجود بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در دولت قبل باعث شد قانون بسیار خوب حمایت از شرکت های دانش بنیان به مدت سه سال بدون عملکرد باقی بماند. در جهت حل این مشکل در دولت جدید کمیته مشترکی برای رفع موانع موجود و عملیاتی کردن قانون مزبور تشکیل شده است که می تواند در تحقق قانون برنامه پنجم برای تاسیس 20000 شرکت دانش بنیان بسیار مؤثر باشد.
تمرکز زدایی 
- متاسفانه در 8 سال گذشته اختیارات زیادی از دانشگاهها سلب شده و در وزارت علوم متمرکز گردیده است. از جمله ایجاد تمرکز در روش پذیرش دانشجویان دکتری که موجب اعتراضات اکثر دانشگاهیان را فراهم کرده بود و خوشبختانه به سرعت مورد تجدید نظر قرار گرفت و از سال 94 با شیوه جدید غیر متمرکز دانشجویان دکتری پذیرش خواهند شد. 
- تجدید نظر در آئین نامه مدیریت دانشگاهها با رویکرد واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاهها و مشارکت بیشتر دانشگاهیان در دست اقدام است. 
- با توجه به نقش حساس هیئت امناء در مدیریت دانشگاهها بازنگری در ساختار و ترکیب هیئت امنا در دست اقدام است.
 
سرمایه انسانی و اعضای هیات علمی:
- ساماندهی تشکیلات و نیروهای انسانی ستاد وزارت و تشکیل هیات اجرایی منابع انسانی «غیر هیات علمی» حوزه ستادی برای تعمیم آئین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه¬ها به ستاد.
- دريافت 3016 مورد پرونده از متقاضيان عضويت در هيات علمي كه 2048 مورد آن به تأييد رسيده است.
- عقد¬ تفاهم¬نامه وزارت علوم، ت.حقیقات و فناوری با صندوق بازنشستگی کشور در خصوص پذیرش آیین¬نامه¬های استخدام کارکنان «غیرهیات علمی» و احتساب  فوق¬-العاده¬های مستتر در این آیین¬نامه.
برنامه های درسی:
- تهیه و تدوین شاخص¬های اثربخشی و کارآیی برای تعیین دانشگاه¬های برتر وزارت علوم جهت حمایت مالی ویژه
- تدوین شاخص¬های جامع نظارت و ارزیابی و تضمین گسترش و توسعه رشته¬ها، گروهها و دوره¬های تحصیلی با هدف ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش
- بازنگری متون و محتوای 50 برنامه درسی با اتکا به شاخص¬های ارزش¬مداری، غنی سازی و کارآمدی، مبتنی بر اولویت های راهبردی کشور
پژوهشی:
- برنامه ریزی جهت تاسیس پارک های بین المللی پیشرفته علم و فناوری
- ادامه فعالیت تدوین طرح آمایش پژوهشی کشور.
- پیگیری تصویب اعتبارات ردیف طرح¬های کلان ملی در شورای عالی عتف  از سوی معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی
- طراحی نظام نظارت بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به منظور کیفی سازی این مؤسسات
دانشجویی: 
- تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دادن دانشجویان کلیه دانشگاههای کشور اعم از آزاد، جامع، پیام نور و ... از اول مهرماه سال جاری.
- تأمين اعتبار و اخذ مجوز پرداخت معوقه هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج مربوط به سالهاي 88 به بعد
- تغيير رويكرد در پذيرش دانشجويان بورس خارج، از طريق شركت در آزمون سراسري و ايجاد رقابت كامل در اين زمينه.
- تغيير رويكرد اعزام دانشجو از " بورس كامل" به توسعه استفاده از دوره هاي كوتاه مدت خارج از كشور براي دانشجويان دكتراي داخل.
- پرداخت 140 میلیارد تومان انواع تسهیلات وام به 300 هزار نفر دانشجو.
- اعلام نتايج، كارنامه و ساير مراحل آزمون‌هاي موظف سازمان شامل دكتري، كارشناسي ارشد، كارداني به كارشناسي ناپيوسته، فني و حرفه‌اي، سراسري، علمي كاربردي و ... (سال 1392).
- بررسي و پاسخگويي به سوالات و درخواست‌هاي داوطلبان آزمون‌هاي مختلف (حدود 300000  درخواست).
فرهنگی: 
- تدوین پیش نویس سند جامع تکریم مساجد دانشگاهی و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دانشگاه¬ها.
- تشکیل 12 باشگاه آزاد اندیشی و برگزاری بیش از 100 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه¬ها.
- برگزاری چهارمین یادواره تئاتر دانشگاهی دفاع مقدس و برگزاری سومین جشنواره دانشگاهی ادبیات و داستان رضوی.
  بین‌الملل :  
- برگزاری اولین نشست مشترک رؤسای دانشگاه¬های ایران و عراق به منظور گسترش همکاری های علمی دانشگاهی و فراهم کردن زمینه تأسیس اتحادیه دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران و عراق.
- حضور فعال و سخنرانی وزیر علوم در سی و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو.
 
فناوری
 
- تشکيل کميته کاري مشترک بين معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور همگرايي و هماهنگي بيشتر فعاليتها
- راه اندازي فرايند ارزيابي و تشخيص صلاحيت شرکتها و موسسات دانش بنيان و تشکيل جلسات کارگروه ارزيابي شرکتها
- برنامه ريزي براي برگزاري جلسه هيات امناي صندوق نوآوري 
- پيگيري تجديد ساختار سازماني معاونت 
- راه اندازي «ستاد توسعه فناوري  انرژي هاي فسيلي»  و «ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست»
- انعقاد قراردادهاي جديد در حوزه طرحهاي کلان فناوري شامل 10 طرح جديد
- آغاز ايجاد «پارک فناوري سلامت» در کنار اراضي پارک فناوري پرديس 
- انعقاد تفاهم نامه همکاري مشترک با دانشگاه آزاد اسلامي براي توسعه شرکتهاي دانش بنيان 
- انتخاب شرکتهاي برتر دانش بنيان از طريق برگزاري نمايشگاه ملي «علم تا عمل» 
بنياد ملي نخبگان:
- مصوبه هيات محترم وزيران مبني بر «مشارکت استعدادهاي برتر و نخبگان در فرآيند تصميم‌سازي دستگاههاي اجرايي»
- انجام مقدمات لازم براي اجرايي سازي «سند ملي نخبگان»
- ايجاد سازوکار مناسب براي ارتباط با نخبگان ايراني خارج از کشور- انتصاب مشاور بين الملل بنياد ملي نخبگان
- طراحي و ايجاد بانک جامع اطلاعات بنياد ملي نخبگان
- ساماندهي فرآيندهاي ارزيابي اختراعات 
- شناسايي نخبگان در عرصه هاي ادبي و هنري
- برگزاري همايش نخبگان جوان و استعدادهاي برتر با حضور رييس جمهور محترم- مهر 92
 
جهاد دانشگاهی
تصويب و حمايت از 13 مورد طرح پژوهشي در حوزه‌هاي پزشكي، فني و مهندسي، علوم پايه، كشاورزي، علوم انساني و اجتماعي و هنر
اعطاي 19 مورد كمك مالي به واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاددانشگاهي به منظور توسعه و تقويت زيرساخت‌هاي پژوهش و فناوري
عقد 44 مورد قرارداد پژوهشي، كاربردي و توسعه‌اي با دستگاه‌هاي اجرايي و خدماتي دولتي و خصوصي
اختتام و بهره‌برداري از 13 طرح و پروژه تحقيقاتي و فناوري در سطح كشور
پذيرش 24 دانشجوي پژوهش‌محور در پژوهشكده‌ها 
انتشار 14 شماره فصلنامه‌هاي تخصصي و علمي از 9 نشريه توسط 6 واحد و پژوهشكده
برگزاري 2 كنگره بين‌المللي علمي «باروري و ناباروري» و «سلول‌هاي بنيادي»
تأسيس 3 شركت دانش‌بنيان در حوزه‌هاي مختلف پزشكي، مشاركت سازمان‌ها و نهادهاي اجرايي كشور.
مطالعه و راه‌اندازي باشگاه دانشجويان در سطح شهرستان‌هاي بزرگ كشور 
برگزاري نشست‌‌هاي هم‌انديشي پيرامون «نقش دانشگاهيان در شكل‌گيري تمدن نوين اسلامي با محوريت ايران» 
برگزاري هفتمين جشنواره ملي بهار پيرامون شعار سال جهت افزايش حساسيت و اهتمام دانشگاهيان نسبت به شعار حماسه سياسي، حماسه اقتصادي
راه‌اندازي باشگاه مجازي دانشجويان فعال فرهنگي به منظور جهت‌دهي مناسب‌ فعاليت‌هاي فرهنگي دانشجويان و تبادل تجربه بين آنها 
سنجش و تحليل ديدگاه‌هاي دانشگاهيان خصوصاً نخبگان علمي كشور نسبت به مهم‌ترين مواضع و تصميم‌هاي دولت، به صورت دوره‌اي. 
برنامه های آتی
- اجراي حمايت‌هاي «قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» از جمله حمايت‌هاي مالياتي، گمركي، بيمه‌اي و... 
- تجاري سازي نتايج حاصل از تحقيقات و پژوهشهاي دانشگاهي 
- ايجاد بازار مناسب براي دستاوردهاي فناورانه شرکتهاي ايراني و تحريک تقاضا
- تنظيم مشوق‌هاي صادراتي براي حمايت از صادركنندگان محصولات داراي ارزش افزوده بالا و صادركنندگان كالاها و خدمات دانش‌بنيان 
- فعال نمودن ديپلماسي فناوري و تأكيد بر تعاملات دانشي و فناوري با كشورهاي توسعه يافته 
- اِعمال مشوق‌هاي مالياتي براي توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و صادراتي 
- ساماندهي نظام تأمين مالي 
- مقابله تكنولوژيك و حقوقي با تحريم‌ها اعم از رفع اثر تحريم‌هاي خارجي و حل سوءتدبيرهاي داخلي، كسب دانش فني و توليد انبوه محصولات استراتژيك تحريم شده با مشاركت بخش خصوصي توانمند (به عنوان توليدكننده كالاي تحريمي) و بخش دولتي (براي شناسايي كالاهاي راهبردي و تضمين خريد آنها) و... 
 
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
 
مسائل اساسی میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
مسائل عمومی
- همكاري ضعيف بين بخش دولتي و خصوصي و همكاري ضعيف بين نهادهاي ذينفع دولتي،
- فقدان برنامه‌ريزي راهبردي و برنامه عملياتي خصوصاً در مصرف اعتبارات سازمان 
- پايين بودن نرخ اشغال محل‌هاي اقامت و عدم توجيه اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه،
- بي توجهي به مهارت‌هاي لازم جهت حفظ آثار و كمرنگ شدن بعد پژوهشي فعاليت‌هاي سازمان
- ناكافي بودن تحقيقات در خصوص بازارشناسي، بازاريابي و سليقه‌سازي 
- سیاست زدگی و اعمال دیدگاههای سیاسی در شئون مختلف سازمان
- عدم اعمال سازوكارهاي حمايت از صنايع دستي در برابر محصولات رقيب خارجي 
- بی توجهی به دفاع از حقوق سازمان از جمله در مراجع قضایی داخل و خارج از کشور
- ارائه آمارهای متضاد و گاه غیر واقعی در حوزه های سه گانه فعالیت سازمان
 
میراث فرهنگی:
الف : فقدان برنامه‎ریزی یکپارچه در مصرف اعتبارات
ضوابط وتصمیمات مرتبط با تمرکز امور و محدودیت اختیارات مدیران میانی و در نتیجه کنترل‎های مالی مستمر و دست و پاگیر اداری، فرآیند حفاظت و مرمت را با مشکلات عدیده‎ای مواجه نموده است.. از طرفی دیگر عامل زمان در حفاظت نقش حیاتی دارد و زوال و تخریب بی‎وقفه ادامه دارند، در حالیکه تصمیم‎گیری‎های اداری با تأخیر و کندی صورت می‎گیرند، نمی‎توان حفاظت را تابع تصمیم‎گیری اداری نمود. از این رو تأخیر در حفاظت می‎تواند به افزایش سریع هزینه‎ها بی‎انجامد و در نتیجه تداوم فرآیند حفاظت با برآورد و پیش‎بینی قبلی غیرممکن می‎شده.
ب : تضعیف میراث فرهنگی در ساختار تشکیلاتی (استانی)
کلیه واحدهای استانی میراث فرهنگی قبل از تشکیل سازمان فعلی ، عموماً دارای تشکیلات منسجمی بودند که در آنها بین فعالیت‎های باستان‎شناسی ، مردم‎شناسی و حفاظت و مرمت، رابطه‎ای معقولی وجود داشت و همواره تلاش می‎گردید تا مرز روشنی بین برنامه‎‎ریزی و اجرا وجود داشته باشد تا هماهنگی لازم در اجرای برنامه‎ها حاصل شده ، متأسفانه پس از ادغام و بعضاً انتصاب مدیرانی ناآشنا با میراث فرهنگی در واحدهای استانی ، شاهد تضعیف میراث فرهنگی در ساختار جدید هستیم که قطعاً بی‎توجهی به این نکته، پی‎آمدهای منفی را در کاهش کیفیت فرآیند حفاظت به دنبال خواهد داشت.
ج ـ تضعیف پژوهشی بودن فعالیت‎های میراث فرهنگی
احیای ارزشهای علمی و فرهنگی آثار تاریخی و تکیه بر جنبه‎های تحقیقاتی در فرآیند حفاظت، گرایش غالب فعالیت‎های ده سال گذشته را       ( 83 ـ 74 ) در حوزه میراث فرهنگی نشان می‎دهد. پژوهشگاه محسوب شدن و بهره‎مندی از قانون دانشگاه‎ها و مؤسسات پژوهشی، و تشکیل هیأت امنا با حضور افراد مؤثر در امور میراث فرهنگی، در حقیقت افزایش کمی و کیفی حفاظت را متضمن می‎شدند متأسفانه عدم جایگزینی تمهیدات مناسب برای این مزیت در قانون ادغام سازمان موجب تضعیف پژوهشی بودن فعالیت‎ها گردیده و ناکامی‎های حاصل از عدم توجه به نقش پژوهشی، در آینده به چالشی بزرگ برای حفاظت آثار تبدیل خواهد شد .
د ـ بی‎توجهی به مهارت‎های لازم جهت حفظ آثار
آنچه در مجموع مقررات مالی و محاسباتی دارای اهمیت است، شکل صوری انجام کار است و ارزش هنری استادکاران، مرمت‎گران و هنرمندان در درجه دوم اهمیت قرار می‎گیرند، در حوزه میراث فرهنگی بدون وجود استادکاران چیره دست و هنرمندان، آثار تاریخی موجودیت خود را از دست می‎دهند. جلب همکاری این افراد مستلزم اعطای منزلت اجتماعی و توجه ویژه به ارزشهای هنری آنهاست و مقررات سختگیرانه ارجاع کار و تعیین صلاحیت از دیگر مشکلات حال حاضر هستند.
صنایع دستی
- ضعف تعاملات بین بخشی با سایر بخش ها به ویژه حوزه های مهم و اثر گذار 
- فقدان نظام آمار و اطلاع رسانی صحیح و روز آمد 
- وجود مدیران غیر متخصص و ناکارآمد بخش های دولتی و غیر دولتی 
- ناتوانی در اجرا و نگه داشتن سطح کیفی خدمات در حد استانداردهای بین المللی 
- ناکافی بودن مقررات و ضوابط در حوزه صنایع دستی 
- ناتوانی در جذب و نگه داری نیروی متخصص مورد نیاز در بخش دولتی و غیردولتی 
- توجه ضعیف رسانه ها و وسایل ارتباطات جمعی و به ویژه صداو سیما در معرفی و شناساندن صنایع دستی 
- عدم شکل گیری بازار صنایع دستی به دلیل  تکمیل نبودن نهاده¬های متشکله این بازار 
- بی توجهی به مدیریت تقاضا در حوزه صنایع دستی 
- ضعف آموزش¬¬ها و پژوهش های میان رشته¬ای در زمینه های مورد نیاز صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور
- ضعف بازاریابی، اطلاع رسانی و تبلیغات صنایع دستی در سطح داخلی و بین¬المللی 
- نبود تناسب اعتبارات بخش صنایع دستی با توجه به نقش، اهمیت و انتظارات این بخش
گردشگری
- مراحل متعدد و دست و پاگیر صدور روادید ورود به کشور برای اغلب بازارهای هدف گردشگری. 
- عدم توجه به نقش تبلیغات و اطلاع رسانی در توسعه گردشگری ورودی
- فقدان " پست کارشناس گردشگری" در سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 
- عدم وجود بانک اطلاعات ظرفیت های گردشگری 
- عدم راه اندازی نظام جامع حسابهای اقماری گردشگری کشور (TSA) و آمار و ارقام مورد نیاز جهت برنامه ریزی 
- عدم همکاری و هماهنگی موثر و همه جانبه بین دستگاههای دخیل در صنعت گردشگری و وجود قوانین دست و پاگیر جهت توسعه گردشگری.
- ایران هراسی ،اعمال تحریم های اقتصادی و تبلیغات مغرضانه و مسموم رسانه های خارجی 
- عدم فرهنگ سازی و نهادینه سازی مبحث گردشگری در کتب درسی، رسانه ملی و دستگاههای اجرایی کشور
- عدم تعامل مناسب با خطوط هواپیمایی معتبر بین المللی
- ضعف ساختار سیستم حمل و نقل هوایی  ، دریایی و جاده ای کشور 
- عدم ثبات سیاسی و وجود ناآرامی در کشورهای همسایه
- عدم وجود عزم ملی در زمینه گردشگری حلال و گردشگری سلامت 
- عدم اختصاص بودجه کافی و نظارت لازم جهت انجام امور آموزش گردشگری 
اقدامات صد روزه
افزایش ورود گردشگران خارجی به کشورمان در سالجاری به شرح ذیل:
رشد 28 درصدی آمار ورود گردشگران خارجی در6 ماهه اول سالجاری نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته.
رشد  62 درصدی آمار ورود گردشگران خارجی در شهریور ماه سالجاری نسبت به مرداد ماه سالجاری.
رشد  106درصدی آمار ورود گردشگران خارجی در شهریور ماه سالجاری نسبت به شهریور ماه سال گذشته.
 
برنامه های آتی
  میراث فرهنگی:
 ـ قانونمند کردن حفظ میراث فرهنگی 
 - تدوین نظام حقوقی مناسب دو سویه که هم حفاظت را تضمین نماید و هم منافع جامعه‎ را به خطر نیاندازد.
 ـ حفاظت آثار با مداخلات فنی با بسیج منابع و اعمال مدیریت بهتر.
صنایع دستی:
تدوین و اجرای طرح نیازسنجی و آسیب¬شناسی فروش و صادرات صنایع دستی در داخل و خارج از کشور
کمک به استانداردسازی صنایع دستی 
ارائه حمایت جهت توسعه و تقویت بازاريابي و فروش 
ایجاد زیر ساخت¬های لازم برای راه اندازی بازارچه¬های صنایع دستی
ارائه حمایت¬های مؤثر جهت ایجاد، نوسازی و توسعه واحدهای تولیدی و تجاری صنایع دستی
تدوین ساز وکارهای نظارتی، حمایتی- هدایتی و تشویقی
گردشگری:
تدوین لایحه ساماندهی وضعیت صدور مجوز تاسیسات و موسسات گردشـگری و تصـویب قانـونی آن می باشد. با انجـام این مـهم، هم مالکان و بهره برداران این واحدها از بلاتلکیفی و سردرگمی خارج شده و هم سازمان در انجام وظایف قانونی خود دچار مشکل نخواهد شد. 
ساماندهی امور مربوط به نرخ گذاری واحدهای تحت پوشش بر اساس آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها
تدوین ضوابط فنی و استانداردهای خدماتی و دستورالعمل دیگر تاسیسات گردشگری که فاقد استانداردهای مصوب و آئین نامه می باشند، مانند مراکز تعطیلـات و سـرگرمی، هتل آپارتمان، تفرجگاه ها، محوطه های کمپینگ، کاروانها، پانسیونها، زائر سرا، مراکز اقامتی جوانان، مناطق نمونه گردشگری و سفره خانه های سنتی.
تشدید نظارت بر موسسات و تاسسیات گردشگری از طریق تقویت بدنه نظارت سازمان، اصلاح چارت حوزه نظارت و انجام برنامه ریزی مدون جهت بهبود کیفیت خدمات 
تعیین تکلیف وضعیت استاندارد سازی تاسیسات گردشگری 
 
ورزش و جوانان
 
مسائل اساسی ورزش و جوانان
ورزش
ساختار تشکیلاتی وزارت ورزش: عدم تهيه و تصويب اساسنامه و قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان به‌رغم حدود 2 سال از تشكيل آن 
برون‌سپاری: عدم سازماندهي به برون‌سپاري باشگاه‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي در ورزش 
منابع عمومی و باشگاه‌داری دولتی: عدم تعيين ضوابط ورزش حرفه‌اي و جلوگيري از تأمين اعتبارات دولتي براي باشگاه‌هاي دولتي به‌رغم تأكيد در تبصره ذيل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه،
ورزش همگانی: عدم توجه كافي و قابل انتظار به ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم براي توسعه به‌رغم تأكيد برنامه پنجم ،
هماهنگی: وجود ناهماهنگي بين نهادهای مؤثر ازجمله كميته ملي المپيك و وزارت ورزش و جوانان 
عدم توزيع عادلانه اعتبارات ميان ورزش‌هاي مختلف (فوتبال‌سالاري)،
عدم تناسب امكانات ورزشي و جمعيت متقاضي،
سرانه فضاي ورزشي اندک: سرانه ورزشی براي هر نفر در كشورهاي پيشرفته حدود 2 متر و در ایران حدود 70 سانتيمتر،
ضعف زيرساخت‌هاي ورزش همگاني.
جوانان
كاهش تمايل به ازدواج و افزايش طلاق و عدم طي مسير قانوني «قانون تسهيل ازدواج جوانان»،
كاهش رشد  جمعيت و ميزان باروري،
ناكارآمد بودن سياستگذاري‌هاي دولت در تأمين مسكن و ناتوانی جوانان در تأمین مسکن،
عدم تناسب نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و اشتغال جوانان 
افزايش بيكاري دارندگان مدارك دانشگاهي  
ناكافي بودن تلاش دولت در ساماندهي اوقات فراغت،
اقدامات صد روزه
 
تشکیل معاونت مستقل ورزش همگانی (ورزش برای همه)
تعیین زمان انتخاباتی کمیته ملی المپیک 
برگزاری و شروع بکار مجمع انتخاباتی 13 فدراسیون ورزشی کشور 
تشکیل کارگروه تخصصی کاهش تصدی گری دولت به منظور ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تعاونی ها با توجه به اصل 44 با اولویت واگذاری دو باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال
تشکیل ستاد بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی جهت حضور قدرتمند ورزشکاران کشورمان 
میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در رشته های بسکتبال و تیراندازی با حضور 30 کشور خارجی
تشکیل کارگروه تخصصی برای تدوین قانون ورزش و جوانان کشور
تهیه ی لوایح و قوانین مورد نیاز بودجه 93
کسب موفقت های ورزشی ذیل:
1. مقام قهرمانی جهان کشتی آزاد پس از 48 سال خارج از خانه
2. کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال بزرگسالان در مسابقات قهرمانی آسیا
3. کسب مقام نایب قهرمانی آسیا و اخذ مجوز حضور در مسابقات جهانی
4. کسب مقام نایب قهرمانی در بین دوره مسابقات کشورهای اسلامی در اندونزی
5. کسب مدال طلای جهانی رشته ی سنگ نوردی برای نخستین بار در تاریخ سنگنوردی
6. کسب مقام سوم جوانان جهان در رشته ی ووشو
7. کسب مقام دوم جهان در رشته ی ووشو
 
 
برنامه های آتی
- تشکیل ستاد مشترک بازیهای آسیایی و المپیک 
- تشکیل ستاد حمایت از اعزامهای مهم با توجه به در پیش بودن حضور فوتبال در جام جهانی ( فوتسال ، نوجئانان و بزرگسالان ) والیبال در لیگ جهانی سال بعد ، بسکتبال در جام جهانی ، بازیهای combat games  در روسیه ( آبانماه با حضور حضور ورزشکاران 10 رشته از کشورمان ) 
- رایزنی و تلاش برای قراردادن فعالیت های ورزشی در زمره خدمات واجد شرایط دریافت ارز دولتی 
- تعین اعتبار کمکی سال 92 برای فدراسیونها و هیاتها و اصلاح نظام توزیع اعتبار از منطق هزینه ایجاد شده به منطق هزینه فایده 
- تدوین و تصویب آئین نامه شوراهای چهارگانه نظام جامع ورزش در شورای عالی ورزش 
- تصویب آئین نامه شورای ساماندهی سبک های رزمی در شورای عالی ورزش 
- – تشکیل جلسات شورای استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان
- – ادامه  فعالیتهای کمیته احیاء مراکز ورزش قهرمانی 
- – اجرای طرح نخبه یابی  رشته های پایه و پر مدال
- – راه اندازی بخش تخصصی تغذیه ورزشی قهرمانان و ورزشکاران
- _ تهیه دستورالعمل استاندارد های ورزش حرفه ای در شورای عالی ورزش 
- برگزاری انتخابات 13 فدراسیون ورزشی . 
- انجام هماهنگی های لازم و تامین نیازهای تیمهای دعوت شده از كشورهاي ديگر 
- اصلاح و تصویب آئین نامه شورای برون مرزی در شورای عالی ورزش 
- تهیه طرح هماهنگ سازی و یکپارچگی تسهیلات قهرمانان و دست اندر کاران در دستگاههای ذیربط