همزمان با ارائه گزارش صد روزه رئیس جمهور؛

ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی منتشر شد