کارشناس امنیت ملی آمریکا:

ایران در صورت خلف وعده غرب برنامه هسته ای خود را از سر می گیرد