ناتوانی رایس در قانع کردن کرزای/ شروط جدید کابل برای واشنگتن

وبگردی