اخبار هاشمي رفسنجاني

سياسي, احسان مكتبي, آيت الله هاشمي رفسنجاني

فرزند زمان خویش - احسان مکتبی*

خاستگاه اعتدال همواره دانایی و آگاهی بوده و هست و اگر بخواهیم در میان فضایل انسانی گران سنگ ترین آنها را بر گزینیم بی شک'دانایی'مادر فضیلت هاست و آیه الله هاشمی رفسنجانی در دوره معاصر ایران یکی از آن استوانه های دانایی بوده است که کوشید مبنای توسعه کشور را بر آگاهی خردمندانه شهروندان استوار نماید و عملکر د او نیز نشانگر این مدعاست.