اخبار ناصر سراج

حقوقی قضایی, ناصر سراج

تضمین حقوق افراد و به خطا نرفتن دستگاه‌های دولتی را برعهده آمبـودزمان‌ها است

رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: آمبـودزمان‌ها به عنـوان نهادهای واسط میان جامعه مدنی و دولت، نهادهایی اصالتـاً اجرایی محسـوب می‌شوند که کار تضمین حقوق افراد و به خطا نرفتن دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارند.