اخبار استعفای رئیس جمهور

روجانی، استعفای روحانی، درخواست استعفای روحانی، ماجرای استعفای روحانی، استعفای رئیس جمهور، روحانی استعفا، روحانی استعفا می دهد،

ماجرای استعفای روحانی | کسانی که درخواست استعفای روحانی را مطرح می کنند!

استعفای روحانی؛ خواسته ای عجیب در زمانی عجیب تر! مطالبه استعفاي حسن روحاني كه ديروز خبرنامه صبح صادق متعلق به دانشگاه امام صادق روي خروجي خود قرار داد، در ادامه خطي است كه در روز آغاز اعتراضات از شهر مشهد شروع شد...