اخبار مجارستان

تولید ، تجارت ، خدمات, مجارستان

همکاری صنعتی ایران و مجارستان

در دیدار مدیران موسسه مشاوره "AAM" مجارستان با مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ایران درباره عقد تفاهم نامه همکاری توافق شد.