اخبار مبارزه با فساد

فساد، فساد اقتصادی، مبارزه با فساد، فساد دولت نهم و دهم، دولت احمدی نژاد، رحیمی معاون احمدی نژاد، پرونده احمدی نژاد، تخلفات احمدی نژاد،

زمانی که متهم فساد مسئول مبارزه با ستاد بود | جزئیات جدید از پرونده تخلفات احمدی نژاد و یارانش

کاظم پالیزدار، دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادی جزئیات جدیدی از بزرگترین پرونده های فساد اقتصادی در کشور را بیان کرد. او از زمانی گفت که معاون احمدی نژاد، که خود در پرونده فساد اقتصادی متهم بود، ریاست ستاد مبارزه با فساد را به عهده داشت. او همچنین از تخلفات 20هزار میلیارد تومانی احمدی نژاد پرده بر می دارد...