اخبار فرمانده ارتش

بین الملل, دکترین ارتش لبنان, فرمانده ارتش لبنان

دکترین ارتش لبنان تغییرناپذیر است

فرمانده ارتش لبنان با تأکید بر این‌که استفاده‌کننده نخست از تروریسم، اسرائیل است، متذکر شد که دکترین ارتش لبنان همچنان مواجهه با این دشمن خواهد بود.