اخبار علی اکبر جوانفکر

علی اکبر جوانفکر ، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم ، رئیس جمهور دولت دهم، نشر اکاذیب، اتهام جوانفکر، اتهام علی اکبر جوانفکر، جرم جوانفکر

قرار مجرمیت جوانفکر صادر شد

وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری دولت های نهم و دهم از صدور قرار مجرمیت موکلش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد

جوانفکر به سه ماه حبس محکوم شد

علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دولت های نهم و دهم، به اتهام تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی به 91 روز حبس قطعی محکوم شد.