اخبار شوراي شهر تهران

شهرداری تهران، بازنشستگی، سازمان بازنشستگان شهرداری تهران، رحمت الله حافظی، ۲۸ میلیارد تومان، شفافیت مالی، یکپارچه سازی، رئيس کميسيون سلامت محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران، شورای شهر تهران

رحمت‌الله حافظي: ٢٨ ميليارد تومان کجاست؟

رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران روز گذشته شايد در آخرين تذکرهاي خود به شهرداري تهران از تخليه حساب‌هاي سازمان بازنشستگي و نامشخص‌بودن تکليف ٢٨ ميليارد تومان داخل اين حساب‌ها خبر داد و خواستار توضيح و شفافيت در اين زمينه شد.