اخبار سعد حریری

بین الملل, سعد حریری, عربستان سعودی, لبنان, وفاق ملی

مانورهای سیاسی سعد الحریری و سناریوهای احتمالی او برای ابقا در سمت نخست‌وزیری

نخست‌وزیر لبنان فراتر از هر فرمولی که برای حفظ بقای سیاسی و سمت خود بدان متوسل شود، مطمئنا تمدید مهلت زمانی که خود را ملزم به تشکیل دولت کرده است،‌ نمی‌تواند تا زمانی نامعلوم ادامه پیدا کند و منافع او ایجاب می‌کند که خیلی سریع و دور از تمام جزئیات دیگر اقدام به تشکیل دولت کند.