اخبار روز شماری قاتل بنیتای 8 ماهه برای اجرای حکم اعدام!