اخبار حقوق شهروندي

روابط کار, حقوق شهروندي, شورای سیاستگذاری رویداد حقوق شهروندی چشم‌انداز کارآفرینی, نشست سیاستگذاری حقوق شهروندی، چشم‌انداز کارآفرینی

مسئولان باید در سیاستگذاری کشور کاری کنند که صدای مردم شنیده شود

روزبه کردونی گفت: تمام مسئولان کشوری معتقدند که صدای مردم باید شنیده شود. یکی از عرصه‌هایی که صدا و آرای مردم در آن باید لحاظ شود حوزه سیاست‌گذاری است. در همین زمینه سیاست‌گذاری شهروندمدار زمینه ورود سایر گروه‌های ذینفع را به عرصه سیاست‌گذاری فراهم می‌آورد.