اخبار حسین جابرانصاری

بین الملل, استفان دی‌میستورا, حسین جابرانصاری

جابری‌انصاری با دی‌میستورا دیدار کرد

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در چارچوب نشست‌های تخصصی کنفرانس بین‌المللی آستانه۵، امروز با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد.

سیاست خارجی, استفان دی‌میستورا, حسین جابرانصاری

جابری‌انصاری با دی‌میستورا دیدار کرد

معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در چارچوب نشست‌های تخصصی کنفرانس بین‌المللی آستانه۵، امروز با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد.