اخبار ايران

نفت و انرژی, نماينده سازمان توسعه صنايع سازمان ملل متحد در ايران

پیشرفت‌‌های فناوری موجب شتاب گرفتن توسعه و تجاری شدن انرژی‌های تجدیدپذیر شده است

نماینده سازمان توسعه صنایع سازمان ملل متحد در ایران تاکید کرد: یونیدو آماده است پروژه های مشابه پروژه بهره وری انرژی اجرا شده در ۵ صنعت را با کمک دولت ایران در تمامی صنایع کشور اجرا کند و به عنوان نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و یک ایرانی مطمئنم با کمک یکدیگر و با تکیه بر نگرش حکمرانی به حوزه انرژی به زودی در آموزش بهینه سازی مصرف انرژی و انرژی های تجدید پذیر حرف مهمی در منطقه خواهیم زد.