اخبار اوقاف

شهری, مدیرکل اداره اوقاف استان تهران

استان تهران 313 بقعه متبرکه دارد

مدیرکل اداره اوقاف استان تهران گفت: استان تهران 313 بقعه متبرکه دارد و ورامین با 45 بقعه بیشترین مکان متبرکه را در این استان دارد.