اخبار امام حسن(ع)

پيامبر ص , امام‌حسين ع , اميرالمومنين ع , امام حسن ع , مهارت‌های زندگی, حضرت فاطمه س , مهارت‌ها

حرمت سادات

همشهری دو - محمد مجد: ما ایرانی‌ها همیشه احترام خاصی برای سادات قائل بوده‌ایم. آنها را بر صدر مجلس می‌نشانیم و سعی می‌کنیم که هر کاری از دستمان بربیاید برایشان انجام بدهیم.