اخبار استقبال کار‌شناسان و اصحاب اندیشه از همایش سیاست خارجی و امام خمینی (ره)