آفتاب

رضا پروانه در یک سینما توسط مردم محاصره شد!هجوم مخاطبان «پوست شیر» برای دیدن علیرضا کمالی بازیگر نقش رضا پروانه در پردیس سینمایی لوتوس را ببینید.