آفتاب

وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌ سوریرئیس اورژانس تهران از وضعیت بیمارستان فارابی در چهارشنبه‌سوری بازدید کرد.