تازه شد آوازه‌ی خوبی ، گلستان ترا

نعمه سنج نو، مبارک باد، بستان ترا

خوان زیبایی به نعمتهای ناز آراست، حسن

نعمت این خوان گوارا باد مهمان ترا

مدعی خوش کرد محکم در میان دامان سعی

فرصتش بادا که گیرد سخت دامان ترا

باد، پیمان تو با اغیار یارب استوار

گرچه امکان درستی نیست پیمان ترا

سد چو وحشی بسته‌ی زنجیر عشقت شد ز نو

بعد از این گنجایش ما نیست زندان ترا