امطلع شمس باب دارک ام بدر؟

اقدک ام غصن من البان لا ادری؟

تمیش ولم تحسن الی بنظرة

ملکت غنی لاتکبرن علی فقری

اکاد اذا تمشی لدی تبخترا

اموت، و احیی ان مررت علی قبری

تواریت عنی بالحجاب مغاضبا

و هل یتواری نور وجهک بالخدر؟

الم ترنی احدی یدی تبسطت

الیک، و اخری من یدی علی صدری؟

اتأمرنی بالصبر عنک جلادة

و عندی غرام یستطیل علی الصبر

اباح دمی ثغر تبسم ضاحکا

عسی یرحم الله القتیل علی الثغر

و رب صدیق لامنی فی وداده

الم یره یوما فیوضح لی عذری

اسیرالهوی ان شت فاصرخ شکایة

و ان شت فاصبر لافکاک عن الاسر

و من شرب الخمر الذی اناذقته

الی غد حشر لایفیق من السکر