بگرفت به چنگ چنگ و بنشست

بنواخت به شست چنگ را شست

فرخار بزرگ و نیک جاییست

کان موضع آن بت نواییست

نه کفشگری که دوختستی

نه گندم و جو فرو خستی