ای اقچه گرد روی کانی

ای بی تو حرام زندگانی

ای راحت جان و قوت دل

ای مایه‌ی عیش و کامرانی

تا کی باشد عبید بی تو

تن داده به عجز و ناتوانی