آنکه گردون فراشت و انجم کرد

عقل و روح آفرید و مردم کرد

رشته‌ی کاینات در هم بست

پس سر رشته در میان گم کرد