زهی لعل لب نازک میانت

مراد دیده‌ی باریک بینان

غم عشقت به هشیاری و مستی

مراد دیده‌ی خلوت نشینان