یا مالک دمة الزمان

یا فاتح جنة الامعانی

لا هوتک موضح المصادر

ناسوتک سلم الامانی

من رام لقاک فی جهات

ردوه بفول لن ترانی

کم اتلفنی بلن حبیبی

لما اتلفنی بلن اتانی

کم رد علی بات وصل

کم عنه رجعت قد دعانی

کم عانق روحه و روحی

کم جالسنی بلا مکان

کم البسنی ببرد تیه

کم اطعمنی و کم سقانی

کم اسکرنی بکاس حب

بین الحرفاء و المغانی

یا قلب کفاک لا تطول

بالله علیک یا لسانی