صبا به خدمت خدام خواجگی برسان

نیاز من که به جان و دلش هوا خواهم

بگو اگرچه به عنوان شاعری هرگز

نیامد است فرو سر به هیچ در گاهم

ولی چه بر سر راهم برای خرجی راه

طمع نموده ره اینجا و برده از راهم

وگر بهم نرسد خرجی آن قدر بد نیست

قبای خاصه‌ی شاعر پسند اعلا هم

به شاعران دگر نسبتم مکن زان رو

که بنده جایزه از مال خویش می‌خواهم