والدمن خواجه میراحمد که بود از اعتقاد

رشته‌ی مهر امیرالممنین حبل‌المتقین

با گناه بی حد از دنیا چو رحلت می‌نمود

داشت امید شفاعت زان شفیع‌المذنبین

لاجرم تاریخ فوتش هرکه کرد از من سوال

گفتمش بادا شفیع وی امیرالممنین