میر عالی رتبه آن مهر سپهر عز و جان

در دری قیمت آن دریا دل والاگهر

زبده‌ی آل نبی سید قوام‌الدین که بود

بی‌نظیر از حسن سیرت در بسیط بحر و بر

چون به آهنگ ریاض خلدو گلزار جنان

بست ازین غم خانه رخت و کرد ازین منزل سفر

میر عالی‌رتبه یک تاریخ او شد در حساب

در دری قیمت او را گشت تاریخ دگر