دلا دقیقه شناسی و نکته‌پردازی

ز من مخواه و مجو از درخت خشک ثمر

که از مفارقت خواجه میرزا علیم

چنان ملول کز ادراک من نمانده اثر

ز من اعزه چو تاریخ فوت او جستند

به عون هم نفسان سکه‌دار گشت این زر

سمی شاه ولایت علی نوشت یکی

نگاشت سرور حاتم نهاد شخص دگر

اگرچه وقت حساب از غبارخانه فکر

یکی زیاد برآمد برون یکی کمتر

به یک عدد که در اول فزود در ثانی

درست گشت دو تاریخ طبع حیلت‌گر