قاضی آن عالم اسرار قدر

که خرد خواندیش استاد عقول

یعنی آن مفتی احکام نبی

کز ره صدق نمی‌کرد عدول

آن که کلک دو زبانش بودی

کتب آرار ز فروع و ز اصول

وانکه تاج سر معقولات است

هرچه هست از سخنانش منقول

هم سما رفعت و سامی رتبت

هم سمی شه دین زوج بتول

بی ملالی چو شد از عالم کرد

عالمی را ز غم خویش ملول

بهر او کرد دو تاریخ ادا

زین دو مصراع روان طبع فضول

آه از آن عالم اسرار قدر

وای ازان مفتی احکام رسول