بدر فلک شرف خلیفه

چون زایر تربت حسین است

در صبح ازل ز مهر فطری

نازان به محبت حسین است

فانی شده در زمان فوتش

ایام شهادت حسین است

وین حسن موافقت که گفتم

بی‌شک ز عنایت حسین است

این از همه خوب‌تر که او را

تاریخ شفاعت حسین است