صاحبا من که بهر پیشکشت

از سخن صد خزانه می‌خواهم

جز به آن در نمی‌فرستم مدح

گنج در گنج خانه می‌خواهم

از خدا بهر کحل بینائی

خاک آن آستانه می‌خواهم

ارتفاع اساس جاه تو را

نه به حرف و افسانه می‌خواهم

به عبادات روز می‌طلبم

به دعای شبانه می‌خواهم

لطف ادنی ملازمانت را

به ز لطف زمانه می‌خواهم

از کمال بلند پروازی

بر سپهر آشیانه می‌خواهم

بلبل بوستان مدح توام

نه همین آب و دانه می‌خواهم

داده‌ام داد خسروی در شعر

خلعتی خسروانه می‌خواهم