قیمتی گوهر بساط وجود

در یک دانه جلیل صدف

حضرت میرزا غیاث‌الدین

چاکر خاندان شاه نجف

ناگهان شاه‌باز روحش کرد

سینه پیش خدنگ مرگ هدف

وز پی سال رحلتش دل گفت

آه از آن شاهباز اوج شرف