حمد ایزد نه کار توست، ای دل!

هر چه کار تو، بار توست، ای دل!

پشت طاقت به عاجزی خم ده!

و اعترف بالقصور عن حمده!