سرو قدی که بود دیده‌ی دلها به رهش

نیست جز دیده‌ی صاحبنظران جلوه گهش

آه از آن شوخ که سرگشته به صحرا دارد

وحشیان را نگه آن آهوی وحشی نگهش