روز وصلم به تن آرام نباشد جان را

که دمادم کند اندیشه شب هجران را

آه اگر عشوه گری‌ها زلیخا سازد

غافل از حسرت یعقوب مه کنعان را