گریه جانسوز مرا ناله ز دنباله نگر

ناله‌ی بی گریه ببین گریه‌ی بی ناله نگر